Medezeggenschap

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders de mogelijkheid mee te denken en mee te beslissen over keuzes die gemaakt worden binnen de school. Tijdens vergaderingen van de MR, waarbij de directie uitgenodigd wordt, staat de ontwikkeling van De Zevensprong centraal. Belangrijke onderwerpen zijn: huisvesting, formatie en onderwijskwaliteit. De MR bestaat uit acht leden: vier leden (ouders) gekozen vanuit de ouders en vier leden (leerkrachten) gekozen vanuit ons team. 

De vergaderdata van de MR staan op de jaarplanning. Het is altijd mogelijk om onderwerpen aan te leveren voor het MR-overleg. Dit kan door leden van de MR aan te spreken binnen de school, door het deponeren van vragen in de MR-brievenbus in de centrale hal of via de e-mail: mr.7sprong@vivente.nu. Ouders zijn van harte welkom om de overleggen bij te wonen.

'Samen met de ouders geven wij vorm aan ons onderwijs en werken we samen aan de ontwikkeling van het kind.’

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behandelt onderwerpen die alle basisscholen van Vivente aangaan. De GMR bestaat uit 16 leden (8 ouders en 8 personeelsleden). De leden worden gekozen volgens artikel 3 van het medezeggenschapsstatuut. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden over het voorgenomen beleid van het College van Bestuur (CvB) van Vivente.

Delen: