Samenwerkingspartners

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Samenwerkingspartners

Als school werken wij samen met verschillende instanties/ organisaties die ons ondersteunen vanuit verschillende behoeftes voor het kind en de ouder.

Voorschoolse en naschoolse opvang
Hierbij werken wij samen met Partou. Kijk op www.partou.nl voor meer informatie. 

Jeugd en Gezinswerker

Karina van der Starre-Abma

Jeugd en Gezinswerker binnen het Primair Onderwijs/ Wijkteam West & KIES coach.

Werkdagenmaandag, dinsdag, donderdag.

Bezoekadres: Cultuurhuis, Werkerlaan 1 , 8043LT Zwolle

cid:image001.jpg@01D034A3.8BF7F0A006-10408792

@ : k.van.der.starre-abma@swt.zwolle.nl

Logopedie, dyslexie of fysiotherapie op school
Wanneer u logopedische-, dyslexiezorg en of fysiotherapie voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning op school plaatsvinden. Eventuele behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en de school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind.
 
Waarom op de scholen?
Door zorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de specialisten contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken zij samen de zorg effectiever en efficiënter.
 
Ouderbetrokkenheid
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en Kinderfysio en Regge en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist.
Voor de kinderfysiotherapeutische behandelingen geldt dat we u als ouders graag één keer per maand bij een behandeling willen ontmoeten.
 
Samenwerkingspartners
Naast de samenwerking op uw school werken Logopediepraktijk Trea v.d. Cingel,Connect logopedie en Kinderfysio De Regge ook samen met diverse kinderopvangorganisaties, GGD (consultatiebureaus), Pento (audiologisch centrum), zorgverzekeraars en diverse (maatschappelijk)partners in de eerste -en tweedelijns gezondheidszorg.
Uiteraard vindt daar waar nodig afstemming plaats tussen de samenwerkingspartners.
 
Logopedie
De logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. 
 
5-jarigen onderzoek
Onderdeel van de logopedische zorg op school is het 5-jarigen onderzoek. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend logopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon/dochter gewenst is. Een eventueel adviesgesprek vindt plaats met de (extern)screenend logopedist.
 
Praktisch
Indien u gebruik wilt maken van de logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider)  aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie volledig vergoed vanuit het basispakket. 

Kinderfysio
De kinderfysiotherapeut van De Regge kan ondersteuning bieden bij motorische achterstanden. Dit geldt zowel op het gebied van fijne motoriek (schrijfmotoriek) als op het gebied van grove motoriek wat kinderen nodig hebben in gymzaal en op schoolplein.  Op de website van De Regge, www.kinderfysioderegge.nl kunt u meer lezen over kinderfysiotherapie.
 
Praktisch
Indien u gebruik wilt maken van de zorg van Kinderfysio De Regge, dan kunt u zich (via de intern begeleider) bij Kinderfysio De Regge aanmelden. Voor vergoeding is geen verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw hulpvraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs motorische onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de kinderfysiotherapeut advies geven over een eventueel vervolg. Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket. 

De Vivente-groep en Samenwerkingsverband 23-05
Vivente maakt deel uit van het regionale Samenwerkingsverband 23-05. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van de ondersteuning en de verdeling van de middelen voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.  Het budget dat een samenwerkingsverband krijgt toebedeeld, baseert de overheid op het aantal leerlingen in de regio. Samenwerkingsverband 23-05 streeft ernaar om de onderwijsondersteuning zo goed mogelijk te regelen.
Schoolbesturen leggen verantwoording af aan het samenwerkingsverband. Daarbij zijn de volgende aspecten essentieel: krijgt het kind onderwijs op de beste plek, wordt het geld daadwerkelijk besteed aan ondersteuning, verloopt het proces goed (geen wachtlijst of thuiszitters).
Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, wordt een groeidossier opgesteld. Daarin staan de eigenschappen, de talenten en de belemmeringen van de leerling vermeld. Soms gebeurt het dat op de school geen recht kan worden gedaan aan de hulpvraag van uw kind, ondanks de geboden extra ondersteuning. Dan doet de school in overleg met ouders een aanmelding bij de CTT (Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid) Deze commissie geeft aan of de leerling wel of niet kan worden toegelaten tot het speciaal(basis)onderwijs.
 
Expertisecentrum Adapt
De Vivente-groep kan de expertise van de medewerkers van EC Adapt inschakelen. Dit expertisecentrum ondersteunt onze scholen maar ook de scholen vanuit het samenwerkingsverband en een aantal externe schoolbesturen, in de begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Zij voert onderzoeken uit bij kinderen en adviseert leerkrachten en intern begeleiders over een passende aanpak. Het web-adres is www.ecadapt.nl
 
Overige interessante links
Op deze site kunt u aanvullende informatie over de school vinden en de meest recente inspectieresultaten en beoordeling.
www.scholenopdekaart.nl

 

Delen: