Schoolgids

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Schoolgids

Woord vooraf                                                                                                            blz. 1Inleiding                                                                                                                    blz. 21. De Zevensprong                                                                                                   blz. 6

    1.1 Algemene informatie

    1.2 Visie en missie

    1.3 Dalton

2.  Onderwijs                                                                                                            blz. 12
     2.1 Opbouw van de school
     2.2 Onderwijsaanbod

 3. Leerlingen                                                                                                           blz.17
     3.1 Opvang van nieuwe leerlingen
     3.2 Als kinderen tussentijds de Zevensprong verlaten
     3.3 Leerplicht,verlof en verzuim
     3.4 Regels voor time-out, schorsing en verwijdering

4. Zorg en ondersteuning aan leerlingen                                                                  blz. 21
   4.1 Het volgen van leerlingen
   4.2 Als leerlingen een steuntje in de rug nodig hebben
   4.3 Aanbod aan meer begaafde leerlingen
   4.4 Schoolmaatschappelijk werker
   4.5 Jeugdgezondheidszorg
   4.6 Logopedie, dyslexiebegeleiding of fysiotherapie op school
 
5. Resultaten van het onderwijs                                                                                blz. 25
   5.1 Uitstroom en resultaten Cito eindtoets
   5.2 Overgang naar het voortgezet onderwijs
 
6. School en ouders                                                                                                   blz. 27
   6.1 Ouders als partner
   6.2 Informatievoorziening
   6.3 Medezeggenschapsraad
   6.4 Ondersteuning door ouders
   6.5 Ouderbijdrage
 
7. Schooltijden en vakantierooster                                                                            blz. 31
   7.1 Continurooster en schooltijden
 
8. Functies en taken binnen een school                                                                   blz. 32
    8.1 Personeel
    8.2 Ondersteunend personeel, scholing en vervanging
    8.3 Werkgroepen, projectgroepen en commissies
    8.4 Partou
 
9. Wat moet u nog meer weten?                                                                              blz. 36
   9.1 Noodgeval? En dan?
   9.2 Sponsoring
   9.3 Huiswerk
   9.4 Zindelijkheid
   9.5 Goede doelen
                                                  
10. De Vivente-groep                                                                                                blz. 38
 
11. Namen en adressen                                                                                             blz. 43
 


 

Een woord vooraf

Beste ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden,

Deze schoolgids is een kennismaking met christelijke basisschool de Zevensprong en geeft informatie over de school in zijn algemeenheid en specifiek over het seizoen 2020-2021.
De Zevensprong is een actieve en eigentijdse school, die elk kind wil stimuleren om zijn/haar eigen talenten te ontwikkelen. Dit willen wij doen in een omgeving van kwalitatief goed onderwijs waarbij (eigen)verantwoordelijkheid een belangrijke pijler is. De verbinding van de kinderen én hun ouders met de leerkrachten en de verbinding met de wereld om ons heen is voor ons heel betekenisvol.
De informatie in deze gids is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen op de Zevensprong, maar ook voor hen die nog voor de schoolkeuze staan. Wilt u na het lezen van deze schoolgids meer weten? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag persoonlijk te woord. Ook laten wij u bij een eerste kennismaking graag onze school zien!
Het team van de Zevensprong zal zich inspannen om op een inspirerende manier van betekenis te zijn voor de kinderen en hen voor te bereiden op de toekomst in de wereld buiten de school: de wijk, de stad en de rest van de wereld. Op een doelgerichte manier willen wij samen aan de slag zijn en leren om verantwoordelijk te zijn voor onszelf en de wereld om ons heen!
Een goede samenwerking en een open communicatie tussen ouders en de school vinden wij erg prettig en is van groot belang voor de kinderen. Wij vertrouwen erop dat deze gids hieraan bijdraagt. Reacties zijn altijd welkom. Namens het team en de medezeggenschapsraad van de Zevensprong,
 
 
Het team van De Zevensprong,
 
 
Cbs. de Zevensprong
Mannagras 30
8043 KD Zwolle
038 – 4201840
 
Email: directie.7sprong@vivente.nu
Website: www.7sprong.nl
 

Inleiding

 
Wanneer uw kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. De meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. U wilt dat de talenten van uw kind goed uit de verf komen en dat de school uw kind uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en verschillen in de manier van werken, lesgeven, pedagogisch concept en ook wat de school van u als ouder verwacht.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat u als ouder weet wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt. In deze gids hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet. Soms verwijzen wij voor uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen naar onze website www. 7sprong.nl. Onze schoolgids wordt in overleg met het team en een medezeggenschapsraad samengesteld. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
Heeft u na het lezen nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd welkom voor een persoonlijk gesprek waarin wij graag uw vragen beantwoorden.
 
Onderwijsgids
De overheid geeft algemene informatie over het onderwijs. De Gids Basisonderwijs 2019-2020 bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In deze gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt wanneer u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen.
Zodra uw kind drie jaar oud is, wordt de onderwijsgids naar u toe gestuurd.
 
Scholen op de kaart
Op deze site vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. De opgenomen informatie over alle basisscholen in de buurt kan u helpen een goede en geschikte school voor uw kinderen te kiezen www.scholenopdekaart.nl


1.1 Algemene informatie

Wie zijn samen De Zevensprong?

– 280 kinderen
– 22 leerkrachten
– 1 intern begeleider
– 1 leerkrachtondersteuner
– 1 onderwijsassistente
– 1 managementondersteuner
– 1 administratief medewerkster
– 1 conciërge
– 1 directeur

Basisschool de Zevensprong maakt onderdeel uit van de Vivente groep, een ondernemende stichting voor christelijk basisonderwijs in Zwolle (zie hoofdstuk 10).
De Zevensprong is een christelijke Daltonschool waar iedereen welkom is die de doelstelling van de Vivente groep en de school respecteert. Wij proberen kinderen die normen en waarden aan te reiken, die ons door onze christelijke achtergrond zijn ingegeven. Uiteraard gebeurt dat op een voor kinderen aangepast niveau en in een ongedwongen sfeer.
 
De naam van de school is ontleend aan een drietal uitgangspunten:
Het getal zeven neemt zowel in het dagelijkse leven als in de Bijbel een belangrijke plaats in. Zo willen we in de naam laten zien dat we er bewust voor kiezen een christelijke school te zijn;
Uw kind maakt zeven sprongen van groep één naar groep acht;
Het is een goed klinkende naam die herinnert aan het liedje ‘Heb je wel gehoord van de zevensprong’, een karakteristiek basisschoolliedje.
 
De Zevensprong is in 1997 begonnen in de wijk Stadshagen, een jonge wijk in de gemeente Zwolle, in de buurt Pad en Tuin.
De school is gebouwd voor 360 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. De praktijk laat zien dat dit deel van de wijk weer aan het teruglopen is, wat betreft het aantal gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 13 jaar. De Zevensprong start het schooljaar 2019-2020 met 12 groepen.
 
 
1.2 Visie en missie

Voor de periode 2019-2023 heeft de Vivente-groep haar strategische beleid geformuleerd. De uitgangspunten zijn erop gericht om kinderen te stimuleren tot leren en bij te dragen aan hun ontwikkelkansen en perspectieven. Het strategisch beleid is richtinggevend voor het schoolplan van de individuele scholen en wordt zichtbaar vanuit de gezamenlijke belofte.
 
“Je wordt gekend. Gekend in jouw eigen betekenis, karakter en mogelijkheden”
 
Christelijk onderwijs heeft een eigen koers, is zelfstandig en onafhankelijk. Vivente geeft een eigentijdse uitleg aan de woorden in de Bijbel. Het belang van hoogwaardig onderwijs aan kinderen staat voorop. Onderwijs waarin talenten worden ontplooid met als doel kinderen voor te bereiden op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties als samenwerken en het verwerken van informatie de basis zijn. Elk kind wordt gezien in zijn of haar ontwikkeling in relatie tot anderen en de omgeving. Daarin zijn we Vastberaden, Versterkend, en Verbindend.
 
De uitgangspunten zijn vertaald in een vijftal kernwaarden:

 • ieder mens is een parel in Gods hand;
 • leven doen we met elkaar;
 • verantwoordelijkheid dragen we samen;
 • leren doen we in een veilig schoolklimaat;
 • onderwijs houden we in beweging naar erkenning van het unieke talent van elk kind.

 
De Zevensprong heeft een eigen visie geformuleerd vanuit 3 kernwaarden,waaruit blijkt hoe zij vorm wil geven aan het onderwijs, deze past onder de missie en visie van de Vivente-groep zoals weergegeven in het strategisch beleidsplan.
 
 
Respectvol- Verbindend-Ontwikkelend

 Het schoolklimaat op de Zevensprong is te herkennen aan een open, positieve en veilige sfeer waarin je gekend wordt in wie je bent. We leren leven met elkaar en gebruiken hierbij de Bijbel als basis.
 
Op de Zevensprong vinden we het belangrijk dat je jezelf goed leert kennen en zelfvertrouwen ontwikkelt. Je mag erop leren vertrouwen dat je precies bent zoals je bent bedoeld. Als je jezelf goed kent, weet je ook wat je nodig hebt om samen met anderen te werken en te leren. In verbondenheid met elkaar leren we en ontstaan er prachtige dingen.

Een kind kan verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en zijn omgeving, als ouders en leerkrachten het kind uitdagen en stimuleren om zichzelf te ontwikkelen en kinderen (binnen kaders) eigen keuzes mogen leren maken. De Zevensprong gaat ervan uit dat kinderen al op jonge leeftijd zelf keuzes kunnen en moeten leren maken. Als kinderen daarnaast de kans krijgen persoonlijk en sociaal te groeien in een veilige school- en thuissituatie, in het tempo en op de manier die past bij het kind, kan het uitgroeien tot een zelfverzekerde jongvolwassene die zich verantwoordelijk voelt en gedraagt.

Door vrijheid te geven komt er ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken.
De Zevensprong wil in alles leerlingen zoveel mogelijk stimuleren om zelfstandig te werken, alleen of samen met anderen. Hiervoor wordt een bepaalde mate van vrijheid gegeven aan leerlingen in het uitvoeren van taken en opdrachten. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen en leerkrachten elkaar vertrouwen en elkaar durven aanspreken. Leerlingen en leerkrachten nemen hierin beiden verantwoordelijkheid voor hun acties.
 
 
Met deze manier van werken leert de Zevensprong kinderen zelf verantwoordelijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor uit te voeren taken en opdrachten. We gaan ervan uit dat kinderen op deze manier goed worden voorbereid op het functioneren in de maatschappij waar samenwerken een belangrijk instrument is om goed te functioneren.
 
Waar staat de Zevensprong voor?
Wij realiseren kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
Wij creëren een veilige en uitdagende omgeving waarin een ieder de ruimte krijgt zijn eigen talenten te ontwikkelen.
Wij zijn een Daltonschool: we staan voor samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, reflecteren en effectiviteit. 
Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en spelen in op de snel veranderende maatschappij.
Wij dragen normen en waarden over vanuit een Bijbels perspectief. Wij geven de kinderen mee wat Jezus ons heeft voorgeleefd en zien dit terug in het respectvol omgang met elkaar.
 
Vanuit onze missie en visie zijn strategische keuzes gemaakt en is de ambitie voor de schoolplanperiode 2019-2023 weergegeven in een aantal succes bepalende factoren. Deze zijn deels op Vivente-niveau vastgesteld en deels binnen de school. Zij geven richting aan de doelen die wij stellen bij de vormgeving van ons onderwijs. Dit wordt zichtbaar gemaakt in concrete jaarplannen.
De succes bepalende factoren om onze ambitie te realiseren zijn:

GOED ONDERWIJS: 
SBF 1. Kwaliteit opbrengsten
SBF 2. Sociale veiligheid; gezond gedrag
SBF 3. Talentontwikkeling: curriculum 2032
SBF 4. Engels: samenhangend, rijk, onderscheiden onderwijsaanbod 
SBF 5. Dalton: actieve, zelfstandige en betrokken leerlingen 
 
SAMENWERKEN:
SBF 6. Passend onderwijs 
SBF 7. Professionele samenwerking 
SBF 8. Partnerschap in afstemming met ouders 
SBF 9. Effectieve bedrijfsvoering 
 
Op de Zevensprong bouwen wij aan een wereld waarin ieders talenten ontwikkelt worden. Wij willen de kinderen erkennen in hun eigenheid en hen begeleiden op een manier waarbij ze zichzelf leren kennen en zich verbinden met de werled om zich heen. Het belangrijkste is het proces van groeien: in de zone van de naaste ontwikkeling komen, op zoek naar de volgende stap ! Wij doen dit vanuit de relatie tussen leerkracht en kind en kinderen onderling; samen op een veilige en actieve manier leren. Hierbij hebben wij als doel dat kinderen zich competent gaan voelen en geleerd hebben om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen hiermee een stevige basis leggen voor het leven na de basisschool.

 
1.3       Dalton
In het schooljaar 2004-2005 heeft De Zevensprong het predicaat “Daltonschool” gekregen van het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging.
Tijdens de laatste visitatie is de licentie met 5 jaar verlengd tot het voorjaar van 2022. Het laatste visitatieverslag is terug te vinden op de website van de school
 
Het ontstaan van Dalton
Het Daltononderwijs dankt haar naam aan het plaatsje Dalton in de Verenigde Staten waar dit type onderwijs voor eerst in de praktijk werd gebracht. Helen Parkhurst was onderwijzer en begon in 1920 het onderwijs, volgens haar ideeën, te organiseren. Ze gaf onderwijs aan een groep van 40 kinderen van zeer verschillende leeftijden. Haar uitdaging was om al deze verschillende kinderen tot hun recht te laten komen. Om een bepaalde groep kinderen iets te kunnen uitleggen moest zij andere kinderen zelfstandig laten werken. Daarom moest ze deze kinderen leren zelfstandig bezig te zijn. Ook vond ze het belangrijk dat kinderen elkaar gingen helpen.
 
Hieronder volgen de vijf kernwaarden die centraal staan in ons Daltononderwijs. In ons Daltonwerkboek wordt het Daltononderwijs nauwkeurig uiteengezet. Dit plan ligt op school ter inzage en kunt u op de site van onze school vinden.
 
Vrijheid in gebondenheid (Verantwoordelijkheid)
We stimuleren kinderen door middel van het taakmodel in het maken van eigen keuzes in:

 • de planning van het werk
 • het tempo en de volgorde waarin het werk wordt gedaan
 • de keuze van de werkomgeving
 • het zelfstandig gebruik van de juiste hulpmiddelen
 • het wel of niet samenwerken met anderen

Dit betekent niet dat een kind maar kan doen waar hij of zij zin in heeft. Vrijheidsbeleving moet samengaan met een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen functioneren ten opzichte van de andere kinderen en de leerkracht.
De beperking van de vrijheid ligt enerzijds in de werkopdracht genoemd op de Daltontaak, en anderzijds in het dragen van de verantwoordelijkheid die het kind krijgt toebedeeld.
 
Zelfstandigheid
Als we willen dat kinderen zelfstandig worden, dan moeten ze leren allerlei opdrachten en taken uit te voeren zonder dat de leerkracht ze alles voordoet. Zelfstandigheid betekent zelfwerkzaamheid; dat we de lessen en de leeromgeving zo inrichten, dat kinderen zelf initiatieven kunnen nemen en zich een eigen weg banen. Er is een vaste plek voor materialen die de kinderen kunnen gebruiken. Eigen initiatief en het oplossen van eigen problemen worden zoveel mogelijk positief beloond.
In de groepen 1 en 2 kiezen de kinderen zelf met behulp van een taakbord.
In de groepen 3 tot en met 8 wordt er gebruikgemaakt van een taakbrief.
De taakbrief geeft aan wat een kind op het gebied van rekenen, lezen, taal, wereldoriëntatie etc. in een dag c.q. week moet doen. Indien een kind een onderdeel af heeft, kleurt het dit onderdeel, in de dagkleur af op zijn/haar taakbrief. Zo kan de leerkracht onmiddellijk zien wat en wanneer iets is voltooid. In dit kader zijn de dagkleuren van belang. Elke dag heeft een vaste kleur. Deze kleuren worden in de onderbouw weergegeven met magneten op het taakbord en in de midden-/ bovenbouw gebruiken de kinderen de dagkleuren bij het plannen en aftekenen van het taakwerk.
De taakbrief is uniform, maar in groep 8 bevat deze meer elementen dan bijvoorbeeld in groep 5.  Bij de groei van groep 3 naar 8 krijgen de kinderen steeds meer vrijheid om de volgorde van de opdrachten van de dag- of weektaken zelf te bepalen.
 
Samenwerking
In het dagelijkse leven moet een mens samenwerken met anderen. Samenwerken is een vaardigheid waarmee het hele maatschappelijke leven is doorspekt. We vinden het belangrijk dat kinderen op school hier al ervaring mee opdoen. De kinderen leren samen te werken in de groep door spel, onderzoek, het maken van een werkstuk, maar ook tijdens reken- en taallessen. Aldoende leren kinderen dat samenwerken ook betekent luisteren naar elkaars ideeën en respect hebben voor elkaars opvattingen.
In samenwerking leren kinderen van en met elkaar.
 
Reflecteren
Reflectievaardigheden spelen een belangrijke rol bij het leren leren. Door reflectie structureel in ons lesprogramma op te nemen (op verschillende manieren passend bij de leeftijd van kinderen) krijgen onze leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces. Ze zijn in staat tot het nemen van meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en kunnen dat beter aansturen.
De Zevensprong is een lerende organisatie waarbij reflecteren op alle niveaus een belangrijk onderdeel is om te blijven leren en te verbeteren.
 
De kleutergroepen sluiten de dag regelmatig af met het reflecteren op de dag door gebruik van een ‘wolk’ of een ‘zon’.
Vanaf groep 4 schrijven de kinderen regelmatig een persoonlijk doel waar ze aan willen werken. Dit doel wordt dan op vrijdag schriftelijk en/of mondeling met de leerkracht geëvalueerd.
Op schoolniveau wordt door collegiale consultatie, klassenbezoek of het afnemen van een kijkwijzer van én met elkaar geleerd en ondersteunen leerkrachten elkaar in hun ontwikkeling. Daarnaast vindt er tijdens studiedagen overleg plaats naar aanleiding van gemaakte afspraken en wordt er gereflecteerd op gehanteerde werkwijzen. Hierdoor kan er snel bijstelling in afspraken en werkwijzen plaatsvinden.
 
 
 
Effectiviteit
Het doel van Daltononderwijs is in eerste instantie de leerontwikkeling van leerlingen, het behalen van goede onderwijsresultaten. Daarnaast is ons Daltononderwijs gericht op de persoonsontwikkeling van onze leerlingen. We willen leerlingen motiveren en stimuleren om op hun eigen niveau, bij te dragen aan de maatschappij. Daarnaast leren we ze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor keuzes die ze maken.
De kracht van het Daltononderwijs is dat de inzet op de persoonsontwikkeling sterk bijdraagt aan het behalen van goede onderwijsresultaten.
Om dit te kunnen bereiken is het onderwijs op de Zevensprong gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De lesuren op een Daltonschool zijn onderverdeeld in instructie-uren en (Dalton- of) taakuren. Deze taakwerktijd biedt leerlingen gelegenheid zelfstandig aan het werk te gaan. 
Leerlingen kunnen in grote mate zelf bepalen aan welke taak zij waar en met wie willen werken. Zij houden hun aanpak en vorderingen zelfstandig bij op de taakbrief. De taakbrief biedt optimaal gelegenheid voor leerkracht én leerling om doelmatig en functioneel te werken.


2. Onderwijs

2.1 Opbouw van de school
De school is onderverdeeld in 8 jaargroepen. De instroom vindt in groep 1 plaats en aan het eind van groep 8 verlaat een leerling de school om zijn/haar schoolloopbaan te vervolgen in het voortgezet onderwijs.
Het uitgangspunt op de Zevensprong is om vanaf groep 1 te werken met homogene groepen. Dit betekent een enkele groep 1, een enkele groep 2, een enkele groep 3 enzovoort. In voorkomende gevallen kan het echter zijn dat er op basis van leerlingenaantallen voor combinatiegroepen gekozen moet worden. Ons streven is dat er maximaal 2 leerkrachten op één groep staan.
 
Het aantal leerkrachten dat we mogen inzetten is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande jaar. De groepsgrootte is ook afhankelijk van het aantal leerlingen per leeftijdsjaar. Soms moeten we daardoor groepen combineren. In de dagelijkse praktijk houdt dit in dat het aantal leerlingen per groep schommelt tussen 24 en 30 kinderen.
 
Wanneer er afgeweken dient te worden van de reguliere groepsindeling, is het protocol ‘groepsindeling’ leidend. Deze kunt u vinden op de website van de school.
 

2.2 Onderwijsaanbod
We streven een natuurlijke ontwikkeling na. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen zich in zijn of haar eigen levensritme te ontwikkelen. Daarbij moeten we rekening houden met het eigen karakter, het eigen tempo en de aanleg van elk kind.
Binnen de onderdelen die in onze school aan bod komen, nemen de kleuters een speciale plek in. In de groepen 1 en 2 wordt onder de noemer ‘werken met ontwikkelingsmateriaal’ onder andere gewerkt aan de basis van de kerngebieden, te noemen taal, rekenen, motorische ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal komen één of meerdere onderdelen aan bod. De kinderen krijgen deze onderdelen via een beredeneerd leerstofaanbod aangeboden. Waarbij er gewerkt wordt vanuit vastgestelde SLO- doelen passend bij de leerlijnen die zijn opgenomen in ons leerlingvolgsysteem, Parnassys.
 
Hieronder volgt een overzicht van en toelichting op de vak- en vormingsgebieden waaraan we werken.
 
Godsdienstige vorming
We zijn een christelijke school die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We vragen respect voor onze identiteit, die haar oorsprong vindt in het geloof in God en de Bijbel. We bieden ruimte aan ieder individu. Er is respect voor ieders inbreng. We maken voor de lessen godsdienstige vorming gebruik van de methode Kind op Maandag.
Elk jaar worden de christelijke feesten, zoals het kerstfeest en Pasen, gevierd.
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Hierbij gaat het om hoe we omgaan met onszelf en de ander. Het leren ervaren en omgaan met eigen gevoelens en die van anderen. Belangrijke aspecten die we nastreven zijn:
 

 • Kunnen samenwerken;
 • Ontwikkelen van een behulpzame en zorgzame houding;
 • Ontwikkelen van een besef voor het belang van regels en het naleven daarvan;
 • Bevorderen van het gevoel van waardering voor elkaars verschillen;
 • Bevorderen van het gevoel van waardering voor elkaars handelen, elkaars werk en elkaars capaciteiten;
 • Materiaal kunnen delen;
 • Ontwikkelen van een zekere mate van ordelijkheid;
 • Ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
 • Rekening houden met elkaar.

 
Veel van deze aspecten komen binnen het Daltononderwijs nadrukkelijk aan bod. Door kinderen samen te laten werken in spel of aan taken en door in kringgesprekken aandacht te besteden aan sociaal-emotionele onderwerpen, willen wij kinderen respect voor elkaar bijbrengen. De methode die we hanteren is Kind en zijn sociale talenten. Deze methode sluit aan bij Kind op maandag. Vanuit de godsdienstige thema’s kunnen we een verbinding maken met de sociaal emotionele ontwikkeling.
We werken met de methodiek “Verbindend Gezag”. Dit is de leidraad voor de hele school. Deze methodiek richt zich op de leerkracht en vanuit de visie geweldloos verzet, wordt er binnen de school eenduidig omgegaan met de kinderen en eenduidig geacteerd op gewenst gedrag.
 
Taalontwikkeling
In de groepen 1 en 2 komen vooral het luisteren, spreken en uitbreiding van de woordenschat aan de orde. We gebruiken de methode Schatkist Nieuw als bronnenboek. Verder zoeken wij activiteiten passend bij de doelen. In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode Taalactief. Het creatief schrijven, spelling, grammatica en hantering van alfabet en woordenboek zijn hierin belangrijke onderdelen.
 
Schrijven
We gebruiken hiervoor de methode Klinkers, welke goed aansluit op de taalmethode.
 
Voorbereidend schrijven: in de onderbouw wordt spelenderwijs belangstelling gewekt voor het geschreven woord. Deze ontluikende geletterdheid wordt in groep 2 extra geoefend d.m.v. klank- letterkoppeling, auditieve analyse en synthese van mm woorden.
In de middenbouw wordt aandacht besteed aan kleine letters, automatisering van lettervormen en het aanleren van een juiste schrijfhouding.
Voortgezet schrijven: in de midden-/bovenbouw gaat het om het aanleren van hoofdletters, het opvoeren van de schrijfsnelheid, ontwikkelen van een eigen handschrift en eenvoudige vormen van sierschrift.
 
Lezen
Voorbereidend lezen: In groep 1 en 2 wordt door middel van spelen met klanken, gebaren en vormen belangstelling gewekt voor leren lezen.
Aanvankelijk lezen: in groep 3 wordt aandacht besteed aan de relatie tussen letters en tussen geschreven en gesproken woorden. Hiervoor wordt de methode Lijn 3 gebruikt.
Voortgezet lezen: groep (3 en) 4 t/m 8
Voortgezet technisch lezen: vlot, duidelijk en op toon lezen waarvoor we de methode Estafette gebruiken. Daarnaast gebruiken we Estafette als extra hulp aan zwakke kinderen in groep 4 en werken hierdoor naar een eventuele aanvraag voor dyslexie toe.
Begrijpend en studerend lezen: kinderen ontwikkelen vaardigheden die hen in staat stellen informatie in woord, beeld en tekst op de juiste manier te verwerken en hoofd- en bijzaken te onderscheiden. In onze visie past dat deze twee vaak gescheiden onderdelen in elkaar overlopen. Vanaf groep 4 ligt de nadruk op Begrijpend Lezen. Naarmate een leerling in een hogere groep komt (zeker vanaf groep 6) wordt het studerend lezen steeds belangrijker. We gebruiken de methode: Nieuwsbegrip.
Leesbeleving: kinderen helpen ontdekken dat het zelf lezen een plezierige en nuttige vrijetijdsbesteding kan zijn. Hiervoor is op school een schoolbibliotheek ingericht waarnaast lees- en prentenboeken ook onder andere informatieve boeken, tijdschriften en stripboeken aanwezig zijn. De Zevensprong heeft daarnaast een schoolabonnement bij de bibliotheek in de Stadkamer in Stadshagen.
 
Engels
Binnen de taalontwikkeling hoort tevens het aanleren van Engels. De leerlingen in groep 7 en 8 krijgen Engels zodat ze zich een klein beetje kunnen redden in de Engelse taal. Hoewel de nadruk ligt op de kennismaking met de gesproken taal, komt ook de spelling voorzichtig aan bod. Wij gebruiken hiervoor de digitalemethode Groove me.
Engels is een van de speerpunten die in het schoolplan staat beschreven waar in de schoolplanperiode van 2019 – 2023, aandacht naar uitgaat.
 
Ontwikkelen van reken- en denkvaardigheden
Voorbereidend rekenen: zaken ordenen, vergelijken en combineren, zoals grootste, achterste en meer dan. Hiervoor gebruiken we afwisselend de methode Schatkist Nieuw, Pluspunt en Met Sprongen Vooruit.
Voortgezet rekenen: dit betreft cijferen, procenten, verhoudingen, breuken, het metrische stelsel en eenvoudige wiskundige begrippen. Hierbij doel is om zoveel mogelijk relaties te leggen met de dagelijkse leefwereld van het kind.
Hiervoor wordt de methode Pluspunt 4.0 als rekenmethode gebruikt. Ter stimulering van het rekenen wordt er in de groepen 1 t/m 6 gebruikt gemaakt van “Met sprongen Vooruit”. De leerkrachten van de betreffende groepen hebben hiervoor een opleiding gedaan.
 
Wereldoriëntatie
We werken met de methodiek van 4x Wijzer, een integrale methodiek waarbij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek op eenzelfde manier wordt aangeboden binnen specifieke thema’s die voor alle leerjaren hetzelfde zijn. De nadruk binnen deze methodiek wordt gelegd op het aanleren van vaardigheden voor het verkrijgen van kennis. Dit sluit aan bij de 21st century skills, zoals deze ook in het strategisch beleidsplan van de Vivente –groep wordt benoemd.
 
Maatschappelijke verhoudingen, waaronder burgerschapsvorming
De samenleving verwacht dat het onderwijs inspeelt op maatschappelijke veranderingen. Dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen en ervoor zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Hoe en waarom moeten er regels worden opgesteld en hoe ga je daarmee om? Hoe kom je tot een leefbare samenleving? Daarom besteden we hier vooral tijdens de godsdienstlessen, de geschiedenis- en aardrijkskundelessen en de kringgesprekken aandacht aan. Natuurlijk kunnen actuele gebeurtenissen (zoals verkiezingen van de gemeenteraad) aanleiding zijn eens wat langer stil te staan bij zaken als: wat is nou precies een democratie?
 
Geestelijke stromingen
De huidige samenleving vereist kennisnemen van en respect hebben voor de belangrijkste geestelijke stromingen die in ons land voorkomen.
Vooral tijdens de 4x wijzer lessen krijgen de leerlingen hierover informatie die zal bijdragen aan wederzijds respect in onze multiculturele samenleving (burgerschapsvorming).
 
Sociale redzaamheid bevorderen
We vinden het belangrijk de leerlingen kennis en vaardigheden aan te leren, zodat ze zich in relatie tot anderen en hun omgeving zelf kunnen redden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verkeersonderwijs.
Centraal hierbij staat dat de leerlingen zich veilig leren bewegen in het verkeer. De regelmatig verschijnende verkeerskranten bieden een eigentijdse en verantwoorde aanpak van het verkeersonderwijs.
Omdat de regelgeving nogal eens verandert, maakt de methode gebruik van verwerkingsmateriaal dat jaarlijks kan worden aangepast. Zo worden steeds de juiste verkeersregels aangeleerd.
In groep 7 leggen de kinderen een schriftelijk verkeersexamen af en een praktisch examen af. Natuurlijk beseffen we maar al te goed dat het een en ander geen verkeersveiligheidsgarantie biedt en dat hier ook duidelijk een (voorbeeld)taak voor de ouders ligt.
 
Gezond gedrag bevorderen
Het is belangrijk dat de kinderen leren hoe ze hun eigen gezondheid en die van anderen weten te behouden en te bevorderen en dat ze weten hoe ze kunnen omgaan met hun eigen beperkingen en van anderen en diversiteit.
Op de Zevensprong komt dit onderwerp al vanaf groep 1 regelmatig aan bod tijdens (biologie)lessen, maar ook in de praktijk van alledag. 
Gezond gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling is een van de speerpunten in het schoolplan van 2019-2023.
Als team hebben we ervoor gekozen om “Verbindend gezag” als uitgangspunt te nemen. Dit houdt in dat we als team een training krijgen gedurende 3 jaar. Verbindend gezag is ene methodiek die werkt vanuit de visie, geweldloos verzet. Op deze manier proberen we de kinderen juist zoveel mogelijk binnenboord te houden i.p.v. uit te gaan van straffen en belonen. De inzet is de leerkracht. Hij/ zij maakt het verschil.
Als school streven we na dat we met elkaar dezelfde aanspreektaal hanteren.
 
Kunstzinnige vorming /creativiteitsontwikkeling
Tekenen en handvaardigheid
Expressievakken nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. We laten de kinderen kennismaken met verschillende werkvormen en gebruiken daarbij diverse materialen en gereedschappen. Hierbij kunnen ze op hun eigen wijze vormgeven aan werkstukken.
We maken gebruik van de methode Laat maar zien.
 
Muziek, dans en drama
Muziek maken met elkaar, zingen, maar ook het bespelen van eenvoudige instrumenten, het luisteren naar muziek en het praten daarover zijn zaken die regelmatig in de muzieklessen aan de orde zullen komen. Ook het bewegen op muziek en kennismaken met de zogenoemde grafische notatie van muziek komen in ons muziekonderwijs naar voren. Je leren inleven in een andere situatie door spel en improvisatie en uiting geven aan fantasie en gevoel horen ook bij dit onderdeel.
 
Cultuur
Aandacht voor cultuur is belangrijk voor de Zevensprong. Door het aanbod van verschillende thema’s willen we kinderen gedurende hun schoolloopbaan met alle culturele uitingen in aanraking brengen. Ook komend schooljaar zoeken we weer een aantal culturele evenementen uit waaraan de kinderen deelnemen.
 
Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben gymnastiek in het speellokaal. Voor de gymlessen van groep 1 t/m 2 verzoeken wij u voor de kinderen gymschoenen met een witte profielzool aan te schaffen en een sluiting zonder veters.
Voor de gymnastieklessen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de sporthallen het Bewegingshuis (Stadshagen) en van gymzaal ’t Anker (Westenholte). Het dragen van gymschoenen heeft onze voorkeur.  De lessen worden (vanaf groep 1) gegeven door een vakleerkracht gymnastiek, Linda de Graaff. De kinderen hebben een klokuur per week gymnastiek van deze vakleerkracht.
 
Vieringen
Voor allerlei vieringen zoals het Sinterklaasfeest en de viering van Kerst en Pasen geldt dat er uit het team een commissie wordt gevormd, die in overleg met de OR (ouderraad) een voorstel doet voor de wijze hoe we het feest invulling geven. Voor de christelijke vieringen geldt dat het passend moet zijn bij de identiteit van de school. We proberen de ouders minimaal 1 keer per cursusjaar een feest met de kinderen mee te laten vieren. Dit houdt in dat een viering het ene jaar heel anders kan zijn dan het jaar daarvoor. U wordt hierover via de 7Klapper geïnformeerd. Over het algemeen wisselen we het volgende af: In het jaar dat we het kerstfeest uitgebreid vieren, doen we het paasfeest wat kleiner en andersom.
 
Adaptieve aanpak
Binnen onze school willen wij zorgvuldig omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij proberen kinderen de ondersteuning te geven die zij nodig hebben. Dit geldt niet alleen voor kinderen die ergens moeite mee hebben, maar ook voor de kinderen die snel door de stof heengaan. Denk hierbij aan afstemming in instructie, hoeveelheid en moeilijkheid van de leerstof, extra uitdaging of extra ondersteuning.
Om rekening te kunnen houden met verschillen is er op de Zevensprong bij veel onderwerpen een doorgaande lijn. Wij hebben bijvoorbeeld binnen de school richtlijnen voor de inrichting van de school en de klassen. Een voorbeeld hiervan is dat wij als uitgangspunt hebben dat de kinderen in groepjes zitten.
Verantwoordelijkheid binnen een voorspelbare leeromgeving is een belangrijk kernpunt in de school. Kinderen vinden het fijn om te weten waar zij aan toe zijn, wat zij kunnen verwachten. Met dagritmekaarten en een planning op het bord laten wij de kinderen weten wat er komen gaat. Er is een doorgaande lijn in de hele school te vinden. Dit zie je terug in het leerproces om zelf keuzes te maken, zelfstandig te werken en het plannen van het werk, de manier waarop wij met elkaar om willen gaan en hoe wij kinderen leren samenwerken.


3. Leerlingen

3.1 Opvang nieuwe leerlingen
Ouders of verzorgers van nieuwe leerlingen zijn altijd welkom en kunnen afspraak maken voor een kennismaking. Het gesprek is met de directeur of de managementondersteuner. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding zodat u een duidelijk beeld van de school krijgt.
Uiteraard is er aandacht en uitleg over het Daltononderwijs en de christelijke identiteit van de school. Bij deze kennismaking mogen de kinderen aanwezig zijn.
Vanaf zijn/haar vierde verjaardag is uw kind welkom bij ons op school. Een paar weken voor zijn/haar vierde verjaardag wordt uw kind uitgenodigd om op een tweetal ochtenden of middagen alvast kennis te maken met de groep en de leerkracht. Dit geldt niet voor kinderen die direct na de zomervakantie voor het eerst naar school komen.
 
Op de dag dat uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Het eerste jaar is uw kind nog niet leerplichtig. U kunt daarom overwegen om uw kind, in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een dag thuis te houden. Het is belangrijk dat u dit goed met de leerkracht van uw kind bespreekt. Als uw kind vijf jaar is geworden, is de leerplicht van toepassing en moet het naar school.

3.2 Als kinderen tussentijds de Zevensprong verlaten

Ieder jaar heten we leerlingen welkom op de Zevensprong en nemen we afscheid van leerlingen omdat ze bijvoorbeeld verhuizen. Van ouders vragen we het vertrek bij de directie te melden. Voor kinderen die tussentijds de school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Daarin staat vermeld volgens welke methoden er is gewerkt en hoe ver het kind is gevorderd. Ook persoonlijke gegevens zijn daarin opgenomen die van belang zijn voor de nieuwe school.

3.3 Leerplicht, verlof en verzuim
In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven.
De gemeente Zwolle houdt samen met de inspectie voor het onderwijs streng toezicht op het verzuim in het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn, waarom een kind te laat op school komt, of een dag(deel) niet op school kan zijn. Er zijn echter vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld. Wanneer leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het Bureau leerplicht.
Bij ziekte of huisarts bezoek verwachten wij een telefoontje of bericht via de ouderapp van de ouders/verzorgers. Wij willen graag weten waar een kind is, als het niet op school is. Te laat komen is voor een kind vervelend, maar ook voor de groep en de leerkracht. Zorg ervoor dat uw kind op tijd is.
 
Het verzuimbeleid op een rijtje:

 • Kinderen zijn tussen 8.20 en 8.30 uur in de klas; om 8.30 uur start de les. Bij te laat komen wordt een aantekening door de leerkracht gemaakt.
 • Wanneer kinderen meer dan 3x te laat gekomen zijn in een korte periode wordt er contact opgenomen met de ouders.
 • Wanneer een kind afwezig is, zonder dat wij daarvan de reden weten, betekent dit dat een kind ongeoorloofd afwezig is. Zorg dus dat u de school op de hoogte brengt van de reden van het verzuim!
 • Mocht het verzuim zonder geldige reden uitkomen op een totaal van 16 uur lestijd gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken wordt er melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
 • Wanneer een leerling vaker ziek gemeld wordt dan gemiddeld wordt met u als ouder bekeken wat de oorzaak is.
 • Tijdens oudergesprekken wordt opvallend verzuim van uw kind besproken.

 
Bij luxeverzuim, d.w.z. dat een leerling zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie is gegaan, zijn wij altijd verplicht om een melding te maken bij de leerplichtambtenaar.
 
In welke situaties wordt extra verlof toegekend?
In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen. Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld. U kunt ook de site www.leerpl
Extra verlof moet altijd bij de directie aangevraagd worden. U kunt uw verlofverzoek via de ouderapp invullen en aanvragen. 
 
Vakantieverlof
De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit extra verlof van maximaal tien schooldagen, mag één keer per schooljaar worden toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is noodzakelijk.
 
Ziekte tijdens de vakantie
Het kan gebeuren dat uw kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en dat daardoor de leerling pas later op school terugkomt. Neem in dat geval een doktersverklaring uit het vakantieland mee. In de verklaring staan de duur, de aard en de ernst van de ziekte.
 
Religieuze verplichtingen
Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen bestaat er recht op verlof. Richtlijn is dat er per verplichting één dag vrij kan worden gegeven. Deze vorm van extra verlof moet u minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school melden.
 
Gewichtige omstandigheden
Ook voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen) is verlof mogelijk.
De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk is.
Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
huwelijk van bloed- of aanverwanten;
12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
verhuizing van het gezin.
 
In welke situaties wordt geen extra verlof toegekend?
Hieronder staan voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:
dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);
familie- of vriendenbezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 
 
3.4 Regels voor time out, schorsing en verwijdering
De directie van de school heeft drie procedures die gehanteerd kunnen worden in bepaalde lastige situaties: het betreft time out, schorsing en verwijdering.
 
Time out
Een ernstig incident kan leiden tot een time out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
In geval van een time out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang van de school ontzegd.
Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk van het incident en het besluit voor de time out op de hoogte gebracht.
De time out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan het kind geschorst worden voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of (indien dat niet mogelijk is) zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s).
De ouder(s)/verzorger(s) worden op school uitgenodigd voor een gesprek, hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.
Van het incident en het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit document wordt door de ouder(s)/verzorger(s) voor gezien getekend en in het leerling dossier opgeslagen.
De time out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.
De time out maatregel wordt na toepassing gemeld aan het bevoegd gezag (voorzitter College van Bestuur van Vivente).
 
Schorsing van een leerling
De directeur kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde tijd.
Schorsing vindt in principe plaats na overleg met de groepsleerkracht(en) en contact met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).
Interne schorsing: de leerling werkt op school, buiten de groep en heeft pauzes buiten de groep.
Externe schorsing: de leerling is thuis en heeft werk van school mee.
Het besluit van de schorsing wordt mondeling en schriftelijk medegedeeld aan de ouder(s)/verzorger(s). De reden(en) voor de schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele
andere genomen maatregelen worden meegedeeld. De brief zal ook opgenomen worden in het leerling dossier.
De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt.

Verwijdering van een leerling
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die een directeur slechts in het uiterste geval en na uiterst zorgvuldige afwegingen neemt. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder(s)/verzorger(s) en school.
Wanneer de directie de beslissing tot verwijdering heeft genomen moet vervolgens de wettelijk vastgestelde procedure worden gevolgd.
Stapsgewijs komt dat neer op het volgende:

 • Voordat het bevoegd gezag/de directie tot verwijdering van een leerling besluit, worden de groepsleerkracht(en) en ouder(s)/verzorger(s) gehoord.
 • De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit.
 • Het bevoegd gezag/de directie meldt het besluit tot verwijdering per direct aan de leerplichtambtenaar.
 • Indien de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken hoort het bevoegd gezag/de directie hen over dit bezwaarschrift.
 • Het bevoegd gezag/de directie neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit.

 
Voordat het bevoegd gezag/de directie dit besluit kan uitvoeren moet het voldoen aan de wettelijke verplichting (artikel 40 lid 5) er voor zorg te dragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
 
3.5 Klachtenregeling en interne vertrouwenspersoon

Het kan altijd gebeuren dat  leerling, ouder of personeelslid ontevreden is over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

 1. Bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding;
 2. Als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de interne vertrouwenspersoon van de school;
 3. Als dit geen oplossing biedt kan de interne vertrouwenspersoon u verwijzen in de vervolgstappen.
   

Binnen de Zevensprong zijn Ineke van de Dijk (groep 1 t/m 4) en Marjolijn Exel (groep 5 t/m 8) onze interne vertrouwenspersonen.
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. Zie hiervoor het hoofdstuk 10 Vivente voor de officiële klachtenregeling en externe vertrouwenspersoon.


4. Zorg en ondersteuning voor de leerlingen

4.1 Het volgen van leerlingen

De ontwikkeling van het jongere kind
Naast observaties maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem waarbij we gebruik maken van Leerlijnen groep 1 en 2. De doelen van Leerlijnen worden aangeboden binnen de thema’s van de groepen 1 en 2. Door de afschaffing van de halfjaarlijkse toetsen bij de kleuters, is het volgen via de Leerlijnen extra van belang geworden. De ontwikkeling van de leerlingen worden tijdens een groepsbespreking met de leerkrachten en intern begeleider doorgesproken. Dit gebeurt 2 keer per jaar. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 een rapport mee, in de vorm van een observatieverslag. Groep 2 krijgt het rapport mee waarin een duidelijk beeld te zien is hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen.
Leerlingen die 6 a 8 weken voor de verschijning van het rapport op school zijn gekomen, krijgen nog geen rapport.

De ontwikkeling van het oudere kind
In de groepen 3 t/m 8  wordt er dagelijks werk van de kinderen bekeken en beoordeeld volgens vastgestelde richtlijnen. De leerkrachten houden de resultaten bij. Daarnaast gebruiken we de toetsen van de verschillende methodes en de methode-onafhankelijke toetsen van Cito op het gebied van technisch lezen, woordenschat, rekenen, spelling en begrijpend lezen.
Met behulp van het leerlingvolgsysteem Parnassys wordt een overzicht gemaakt met daarop alle belangrijke Cito-toetsgegevens van een leerling.
Tijdens de opbrengsten dag ( 2x per jaar ) laat de leerkracht de ontwikkeling van de groep zien met de daar bijbehorende analyse.

Wat het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling betreft, daarvoor wordt binnen de Zevensprong gewerkt met ZIEN. Deze vragenlijst wordt 2x per jaar door de leerkracht afgenomen in de eigen groep. Vanaf groep 5 vullen de kinderen deze lijst ook voor zichzelf in. Zo is goed te zien hoe het welbevinden van het kind in de groep wordt ervaren. Ook deze opbrengsten komen tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider aan bod.

4.2 Als kinderen een steuntje in de rug nodig hebben
De basisschool heeft als taak om kinderen met (leer)problemen niet aan hun lot over te laten, maar zoveel mogelijk ‘passend onderwijs’ te geven. Dit geldt zowel voor leerlingen die de leerstof niet aankunnen als voor leerlingen die meer dan de leerstof aankunnen. Binnen ons Daltononderwijs proberen we, door zelfstandig leren, ruimte te creëren voor kinderen die extra hulp nodig hebben, te helpen. De leerkracht kan de hulp inroepen van de intern begeleider om een handelingsplan op te stellen. Extra hulp wordt voornamelijk door de leerkracht zelf gegeven. Ongeveer 8 weken na het begin van de hulp vindt er een evaluatie van de geboden hulp plaats en worden er eventuele vervolgafspraken gemaakt. Van deze speciale hulp worden ouders altijd op de hoogte gesteld.
 
Als blijkt dat deze zorgmaatregelen te weinig effect hebben wordt de ontwikkeling van een kind, na overleg met de ouders en intern begeleider besproken in de leerlingbespreking. Hierbij is ook de leerlingbegeleider van het Expertise Centrum vanuit het samenwerkingsverband met het SBO (Speciaal Basisonderwijs) ‘SWV De Brug’ aanwezig. Zij zoeken samen met de leerkracht naar een effectieve aanpak van de onderwijsbehoefte van het kind. Afspraken die gemaakt worden in de consultatiegesprekken kunnen betrekking hebben op verschillende zaken: het verzamelen van toetsgegevens, observatie, het geven van hulp, het bespreken van de problematiek met ouders, inzetten van VIB (video interactie begeleiding), enzovoort.
Afspraken worden ook met ouders besproken. Het kan zijn dat er kleine aanpassingen zijn in het aanbieden van de leerstof of de verwerking daarvan. Soms zijn grotere aanpassingen nodig die consequenties hebben voor het volgen van onderwijs op de basisschool. In overleg met de ouders wordt een dergelijke volgende stap gezet. Voor sommige kinderen betekent dit dat ze met een apart programma voor een bepaald vak gaan werken, voor anderen kan een doublure of vervroegd doorschuiven de beste oplossing zijn.
Soms lijkt overplaatsing naar een speciale vorm van onderwijs het meest wenselijk. We proberen in het kader van ‘Passend Onderwijs’ deze stap zo lang mogelijk uit te stellen. Daarbij staat het welzijn van het kind voorop. Aanmelding voor het speciaal onderwijs gebeurt in principe via de
school, maar ouders mogen ook zelf hun kind aanmelden bij de PCL (permanente commissie leerlingenzorg). Naast dat het welbevinden van het kind voorop staat, kan het zo zijn dat een school niet kan voorzien in de specifieke ondersteuningsvraag van een kind. In deze situatie moet er ook gekeken worden naar een andere bij het kind passende vorm van onderwijs.
De school dient aantoonbaar te maken, via het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat het niet kan voorzien in deze specifieke ondersteuningsbehoefte. Dit schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij de directie.
 
4.3 Aanbod voor meer-begaafde leerlingen
Niemand is hetzelfde en zo is het bij kinderen ook. Er is in iedere groep sprake van verschillen. Binnen ons onderwijs proberen we in te spelen op de verschillen tussen kinderen. Zo zijn er kinderen die de stof snel beheersen of die veel meer kunnen dan de geboden lesstof. Deze kinderen kunnen deelnemen aan de Eureka-lessen. Ook kan de NSCCT(Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) ingezet worden en door te kijken naar de toetsresultaten en de uitkomsten van de NSCCT weten we welke kinderen voor de Eureka-lessen in aanmerking kunnen komen. De IB-er beslist samen met de specialist hoogbegaafdheid (leerkracht met specialisatie) hierover.
De kinderen uit groep 7 en 8 gaan voor hun Eureka-les naar een school voor voortgezet onderwijs. Het Carolus Clusius College, Meander College en Thomas a Kempis College doen hier aan mee. Afhankelijk van het aantal beschikbare plekken kunnen leerlingen vanuit onze school deelnemen.
Naast de Eureka lessen nemen ook leerlingen deel aan de “Pittige plustorens”. Dit programma is er vanaf groep 3 t/m groep 8. Deze torens bieden uitdagende opdrachten voor meer begaafde leerlingen.
 
4.4 Schoolmaatschappelijk werker
Vanuit het Sociaal Wijkteam is er een schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school. Deze Jeugd- en Gezinswerker, werkt op verschillende scholen en op andere plekken in de wijk. Ouders en leerkrachten kunnen bij deze functionaris terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Gezamenlijk kan gekeken worden naar wat wel en niet goed gaat en welke oplossingsrichtingen er zijn bij eventuele knelpunten. Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en is specialistische jeugdhulp nodig. Vanuit de verbinding met het Sociaal Wijkteam kan dergelijke hulp ingezet worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren van de hulp.
Ouders zijn welkom voor een gesprek(je) of korte praktische vragen. Karina van der Starre is de maatschappelijk werkster die aan de Zevensprong verbonden is. Via de intern begeleider, Loes Koekoek is het mogelijk contact met haar op te nemen.
 
 
4.5 De jeugdgezondheidszorg
Uw kind is in de eerste 4 jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau geweest. Op de basisschool wordt dit contact voortgezet door de jeugdgezondheidszorg van de GGD IJssel land.
De jeugdverpleegkundige ziet uw kind in de basisschoolperiode twee keer, in groep 2 (ogen-en gehoortest) en in groep 7. Daarnaast worden alle kinderen van 5,5 jaar uitgenodigd op het consultatiebureau voor een gezondheidsonderzoek en een gesprek met de jeugdverpleegkundige.
In groep 7 komt de doktersassistente op school voor het meten en wegen. Ouders krijgen vooraf een vragenlijst om in te vullen.
In groep 8 biedt de GGD een groepsvoorlichting aan. Met de school wordt een thema afgestemd.

4.6 Logopedie, dyslexiebegeleiding of fysiotherapie op school

5 jarigen screening
Onderdeel van de logopedische zorg op school is de 5-jarigen screening. Deze screening wordt jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend logopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon/ dochter gewenst is. Een eventueel adviesgesprek vindt plaats met de (extern)screenend logopedist.
Logopedie
Binnen de Zevensprong werken we samen met Connect logopedie en logopediepraktijk van der Cingel.
De logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, begrijpen, vertellen en horen. Indien u gebruik wilt maken van de logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider) aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een
eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie volledig vergoed vanuit het basispakket.
Wanneer u logopedische-, dyslexiezorg en of fysiotherapie voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning op school plaatsvinden. Eventuele behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en de school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind.
Door zorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de specialisten contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken zij samen de zorg effectiever en efficiënter.
 
Kinderfysio
De kinderfysiotherapeut kan ondersteuning bieden bij motorische achterstanden. Dit geldt zowel op het gebied van fijne motoriek (schrijfmotoriek) als op het gebied van grove motoriek wat kinderen nodig hebben in gymzaal en op schoolplein.  Op de websites van De Regge, www.kinderfysioderegge.nl of Moorkids www.moor-kids.nl/kunt u meer lezen.
Voor vergoeding is geen verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw hulpvraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs motorische onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de kinderfysiotherapeut advies geven over een eventueel vervolg. Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket.
 
Samenwerkingspartners
Naast de samenwerking op uw school werken Connect logopedie, logopediepraktijk van der Cingel en Kinderfysio De Regge en  Moorkids ook samen met diverse kinderopvangorganisaties, GGD (consultatiebureaus), Pento (audiologisch centrum), zorgverzekeraars en diverse (maatschappelijke)partners in de eerste –en tweedelijns gezondheidszorg. Uiteraard vindt daar waar nodig afstemming plaats tussen logopedist en kinderfysiotherapeut.


5. Resultaten van het onderwijs

Het is belangrijk om te weten hoe de kinderen zich ontwikkelen. Bij resultaten van het onderwijs kijken we niet alleen naar de resultaten op de Cito toetsen en naar welke school voor voortgezet onderwijs de kinderen uitstromen. De resultaten van ons onderwijs zijn ook:
dat kinderen zich op school veilig en erkend voelen en zichzelf goed leren kennen
dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en sociaalvaardig worden
dat kinderen groeien in hun ontwikkeling van zelfstandigheid
kinderen op de basisschool een specifiek onderwijsaanbod ontvangen waardoor zij in het reguliere basisonderwijs een plek kunnen houden.
Op een doelgerichte manier werken en het realiseren van (tussen)resultaten heeft continu onze aandacht. Er zijn verschillende manieren waarop wij resultaten in beeld brengen:

 • met de groepsbesprekingen en leerling besprekingen;
 • met methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen;
 • met een periodieke observatielijst voor sociale competenties;
 • met de rapporten;
 • met de eindtoets Cito.

Tijdens de 10-minutengesprekken, waarvan de data in de jaarkalender zijn weergegeven, wordt de ontwikkeling van en de resultaten van kinderen met ouders en kind besproken.

5.1 Uitstroom en resultaten Cito eindtoets
Hieronder ziet u in een overzicht naar welke vormen van voorgezet onderwijs de leerlingen in de afgelopen jaren zijn verwezen. Alle scholen die een leerling van De Zevensprong opnemen, ontvangen een onderwijskundig rapport met de vorderingen van de betreffende leerling. Deze wettelijke verplichting stelt de ontvangende school in staat om de voortgang te waarborgen.

 
5.2 Overgang naar het voortgezet onderwijs
Hieronder vindt u de procedure die we hanteren om de juiste school voor voortgezet onderwijs te vinden voor de leerlingen van groep 8. In de loop van het jaar organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst. We informeren u dan over de Citotoets die de leerlingen gaan maken.
Daarnaast organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen. Wij adviseren u om deze te bezoeken.
 
In de derde week van april maken de leerlingen de Cito-eindtoets.
 
Op uitnodiging van scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken we met groep 8 de meeloopmiddagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens de spreekuren overleggen leerkracht en ouders wat wenselijk is. Ook komen dan mogelijke keuzes aan de orde.
De school geeft een advies aan de ouders en leerling voordat de Cito-eindtoets is gemaakt. Hierbij houden wij rekening met de didactische resultaten van de leerlingen alsmede ook zaken als werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
 
Op uitnodiging van de school voor voortgezet onderwijs is er in een aantal gevallen sprake van een evaluatie van de schoolkeuze. Deze schoolkeuze en de bevindingen van de mentor worden besproken met een vertegenwoordiger van onze school.


6 School en ouders

6.1 Ouders als partner
Ouders nemen een belangrijke plaats in als het gaat om samen school te zijn en een goede professionele invulling te geven van het onderwijs voor hun kinderen. Graag betrekken wij u als ouder bij wie wij als school zijn en graag horen wij uw mening hoe wij de verbinding tussen school-kind-ouder verder gestalte kunnen geven. In het schooljaar 2016-2017 is samen met een projectgroep van ouders en leerkrachten verdere uitvoering gegeven aan het visieplan ouderbetrokkenheid. Dit plan is in 2017-2018  tot uitvoering gekomen. Ook aankomend schooljaar is ouderbetrokkenheid een speerpunt binnen de schoolontwikkeling en zal het visieplan verder worden uitgerold en daar waar nodig worden geëvalueerd.

6.2 Informatievoorziening naar ouders
De ouders houden wij graag goed op de hoogte. Dat gebeurt op verschillende manieren.
 
De nieuwsbrief
Tweewekelijks krijgt u als gezin onze nieuwsbrief:
‘de 7Klapper’ via de ouderapp. Hierin leest u informatie over de lopende zaken van de school. Incidenteel wordt er een extra 7 Klapper gemaakt met belangrijk nieuws.
 
De website
Natuurlijk is er de website: www.7sprong.nl. Deze website wordt met hulp van betrokken ouders up to date gehouden.
 
Groepsmail
Groepsaangelegenheden worden via de groepsmail met u gedeeld. Het initiatief ligt bij de leerkracht. Soms komt er een groepsmail via de groepsouder.
 
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 1, 3 en 8. Vanwege het specifieke leerjaar van deze groepen, wordt er alleen voor deze groepen een informatieavond gehouden met als doel alle ouders de gang van zaken in de groepen nader uit te leggen.
 
Contactmomenten
Het schooljaar start met een ouder-kind gesprek, voor de groepen 4 t/m 8, samen met de leerkracht. Dit 10 minuten gesprek vindt voor de herfstvakantie plaats. Daarnaast is er een aantal momenten waarop u wordt uitgenodigd voor een spreekavond, deze geldt voor alle groepen van groep 1 t/m 8.  De momenten aan het begin en aan het einde van het schooljaar zijn ‘verplichte ‘gesprekken. Hierbij is de insteek een goede afstemming tussen ouder, kind en leerkracht. Aan het begin van het jaar is het om de verwachtingen voor eenieder duidelijk te hebben en aan het einde van het schooljaar heeft het gesprek als doel terug te kijken op het schooljaar en af te stemmen wat belangrijk is voor de overdracht.
Het gesprek in februari heeft als doel de opbrengsten van de halfjaarlijkse toetsen te bespreken. Tussenliggend zijn er nog twee mogelijkheden voor ouders en leerkrachten om elkaar te ontmoeten. Deze spreekavonden staan vermeld in de jaarkalender. U ontvangt via de ouderapp een uitnodiging om zich hiervoor in te schrijven.
Groep 8 kent deels een eigen planning m.b.t. de contactmomenten omdat deze zijn gerelateerd aan het proces om te komen tot het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
 
Rapport
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. Hierin is de voortgang in de ontwikkeling van de leerling en de resultaten per vak zichtbaar.
Ouderapp
Ouders ontvangen bij inschrijving een inlogcode voor de ouderapp. Dit is een interne en afgeschermde omgeving. In deze omgeving worden, middels een pushbericht, ouders op een snelle manier op de hoogte gebracht van een urgente situatie of een korte reminder. Ook wordt via de ouderapp de 7Klapper verspreid, tekenen ouders zich in voor 10 minuten gesprekken en worden foto’s van gebeurtenissen in de school hierin gedeeld. Het is een communicatielijn passend bij deze tijd en de informatiebehoefte van ouders. Deze voldoet aan de eisen van de nieuwe wet op de privacy.
 
Schoolgids en Informatiekalender
De Schoolgids verschijnt elk jaar en biedt u veel inhoudelijke informatie.
De praktische kant wordt belicht in de Informatiekalender. De kalender wordt elk jaar vernieuwd en uitgereikt. De nieuwe schoolgids wordt elk schooljaar op de website van school geplaatst. Alle ouders ontvangen de nieuwste versie van de informatiekalender in de eerste week van het schooljaar in de mailbox thuis en kunnen deze zelf printen. Nieuwe ouders ontvangen beide tijdens het intakegesprek. Ontwikkelingen die zich tijdens het schooljaar afspelen worden bekendgemaakt via de 7Klapper en/of als aanvulling uitgereikt.
 
Om alle communicatielijnen goed te stroomlijnen wordt er achter de schermen gewerkt aan een communicatieplan.
 
In gesprek met de school
Het contact tussen u en de school/leerkracht hoeft zich niet te beperken tot de gezette spreekuren. Mocht u dringende vragen hebben, schroom niet en kom naar school (na schooltijd), mail of bel ons. We vragen u wel om niet tijdens de lessen te bellen. Als het op het moment dat u langs komt niet schikt voor de leerkracht kan er op korte termijn een afspraak gepland worden.
 
6.3 Medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is een MR verbonden. De MR bestaat uit 8 leden, 4 leden (leerkrachten) afkomstig uit het team en 4 leden (ouders) gekozen vanuit de ouders. De samenstelling van de MR vindt u in de schoolkalender.
Namens school woont de directeur de MR-vergaderingen bij om de MR op de hoogte te houden van MR-zaken die spelen op school, en deze als advies- en instemmingssituaties voor te leggen.

Daarnaast kan de directeur voorstellen doen en vragen beantwoorden die de MR heeft over MR en school gerelateerde zaken.

Wat doet de MR?
De MR denkt en beslist mee en heeft in zaken die de school betreffen (zowel beleidsmatig als financieel) instemmings- of adviesbevoegdheid. Voor geïnteresseerden ligt er op school een MR-reglement ter inzage. Tevens stelt de MR in overleg met de ouderraad de bedragen vast voor de ouderbijdragen.
 
GMR (gemeenschappelijke medezeggenschap)
Alle Vivente scholen hebben een personeelslid of een ouder in de GMR. Binnen de GMR zijn de taken verdeeld in portefeuilles die een bepaald beleidsterrein behandelen (bijv. personeelsbeleid, financiën) De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur en heeft hierin advies of instemmingsbevoegdheid. Onderwerpen zijn o.a. organisatie, formatie, verdeling van de financiën, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, veiligheid en leerlingenzorg in brede zin. Een (personeel) lid van de school heeft zitting in de GMR. U kunt de GMR bereiken va: gmr@vivente.nu of via de MR van de Zevensprong.
 
 
6.4 Ondersteuning door ouders
OR (ouderraad)
Binnen De Zevensprong is een ouderraad actief. De ouderraad bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen. De ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten. Hierbij moet je denken aan Sinterklaas, kerst, Pasen en de avondvierdaagse.
De samenstelling van de OR wordt bekend gemaakt in de schoolkalender. De OR werkt met vaste regels en afspraken. Deze staan vermeld in het huishoudelijk reglement. In het reglement staan ook de taken van de ouderraad. Aanvullend kan de ouderraad zichzelf taken opleggen. De ouderraad werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad.
De ouderraad heeft de mogelijkheid commissies in te stellen. Deze commissies houden zich bezig met een specifieke opdracht of taakveld. In elke commissie zit in ieder geval één lid van de ouderraad. Er is een activiteitencommissie, een feestcommissie.

Ouderhulp en groepsouders
Bij diverse activiteiten in en rond de school doen wij een beroep op ouders om te ondersteunen en zo de kinderen bij die activiteit meer aandacht en zorg te geven.
In elke groep zijn 1 of 2 klassenouders, die de leerkracht assisteren bij het organiseren van diverse activiteiten. Activiteiten waarbij wij een beroep doen op ouders zijn o.a.:

 • onderwijsactiviteiten als museumbezoek en bibliotheekbezoek;
 • activiteiten als sportactiviteiten, excursies en festiviteiten zoals Sinterklaas, kerst, Pasen;
 • ondersteunende activiteiten als reparatie, klussen, schoonmaken, versieren en meefietsen naar de gym.

Het kan voorkomen dat wij bij te weinig ouderhulp besluiten om een activiteit in mindere mate of niet door te laten gaan.

Groepsouders
In elke groep zijn er 1 of 2 groepsouders, die de leerkracht assisteren bij het organiseren van diverse activiteiten.
 
6.5 Ouderbijdrage
Onze school heeft een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor het schoolfonds. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt 25 euro voor een schooljaar. Het bedrag wordt geïnd via Schoolkassa door de penningmeester van de Ouderraad (OR). Mochten er omstandigheden zijn die het voor u niet mogelijk maken om het bedrag te betalen dan kunt u hierover contact opnemen met de directeur van de school. Het schoolfonds is bedoeld om een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Een aantal concrete voorbeelden zijn sinterklaasfeest, attenties bij feestdagen, Kerst en Pasen, familiefeest, sportdag en de musical. 
De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door het bevoegd gezag vastgesteld op voorstel van de OR en/of de schoolleiding en is onderworpen aan de goedkeuring van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). 
U ontvangt in het najaar van ons informatie over de besteding in het voorgaande schooljaar. Daarnaast ontvangt u de begroting voor het nieuwe schooljaar.
Naast een vrijwillige ouderbijdrage voor bovenstaande hanteren wij als school een bijdrage voor het schoolreisje en het schoolkamp. De inning van deze bijdrage verloopt niet via het schoolfonds maar via de directeur van de school, ook d.m.v. Schoolkassa. Mocht u de bijdrage voor het schoolreisje niet kunnen betalen dan kunt u voor ondersteuning contact opnemen met de directeur om tot een oplossing te komen. Als directeur leg ik de verantwoordelijkheid bij u als ouder neer om zelf contact op te nemen. Wanneer u niet wilt en/of kunt betalen dan zal uw kind ten tijde van het schoolreisje of het schoolkamp gewoon naar school kunnen op het tijdstip dat de rest van de groep op schoolreisje of schoolkamp gaat. 
 
 
 

7. School- en vakantietijden

 
7.1 Continurooster / schooltijden
Op de Zevensprong hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen de hele dag op school zijn en iedereen op school eet. Bij het continurooster hanteren we de volgende schooltijden:
 
                          groep 1 en 2                                                             groep 3-8
Maandag        8.30 uur – 14.30 uur                                                    8.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag           8.30 uur – 14.30 uur                                                    8.30 uur – 14.30 uur
Woensdag       8.30 uur – 12.30 uur                                                    8.30 uur – 12.30 uur
Donderdag      8.30 uur – 14.30 uur                                                    8.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag             8.30 uur – 12.00 uur                                                    8.30 uur – 14.30 uur
 
Bij ziekte, ander verzuim of te laat komen horen wij dit graag vooraf via de app of telefonisch. (Telefonisch graag tussen 8.00 en 8.20, telefoonnummer 038-4201840)
Alle kinderen eten dagelijks op school en dienen dus een lunchpakketje mee te nemen (uitgezonderd de woensdag en voor de groepen 1 en 2, de vrijdag)
Om 8.20 gaan de deuren open. De kinderen kunnen dan naar de klas gaan. Voor groep 1 t/m 3 geldt dat ouders hun kind in de klas brengen.
Om 8.30 gaat de bel, de deur van het lokaal gaat dicht en de school begint.
 
U kunt als ouders uiteraard de leerkracht voor schooltijd altijd even spreken, mocht er iets bijzonders met uw kind zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om zaken die u over uw kind wilt afstemmen die meer tijd in beslag nemen niet voor schooltijd te bespreken. We hechten er belang aan om op tijd te beginnen en de leerkracht kan dan bij de start zoveel mogelijk de aandacht richten op binnenkomende kinderen. Indien u iets wilt bespreken kunt u een afspraak maken met de leerkracht voor een ander moment.
 
Pauzes
Alle kinderen hebben twee keer per dag pauze. De ochtendpauze en de lunchpauze. In de pauzes wordt buiten gespeeld, tenzij weersomstandigheden dit niet toelaten. De lunch wordt gegeten in het eigen klaslokaal. De eigen leerkracht of een medewerker van het team van de Zevensprong is bij de lunch aanwezig.
 
Vakantierooster 2020-2021
Zie de website van de Zevensprong voor het vakantierooster.
 
Naast dit reguliere vakantierooster maakt de school gebruik van studiedagen. Dit zijn extra vrije dagen voor kinderen. Deze extra vrije dagen zijn opgenomen in de informatiekalender.
 
                                   
 
 
 

 

 

8. Functies en taken binnen de school
 

8.1 Personeel
Algehele leiding
De algehele leiding is in handen van de directeur. Bij afwezigheid van de directeur neemt de managementondersteuner de directietaken waar.

Personele bezetting groepen 2020-2021

Groep Leerkracht(en)
Groep 1a Caroline van der Ploeg (ma-di-wo) / Naomi Boerema (do-vr)
Groep 1b Ineke van de Dijk (ma-di-wo) / Ineke Kamphuis (do-vr)
Groep 2 Mirjam van der Haar (ma-di-wo) / Sytske Nijmeijer (wo-do-vr)
Groep 3 Alja Perreijn (ma-di-wo) / Linda Verbaan (do-vr)
Groep 4 Afke Visser (ma-di-wo) / Marlou Jansen (do-vr)
Groep 5a Rinske Keizer (ma-vr)
Groep 5b Sannie Vrielink (ma-di-do-vr) / Ineke Kamphuis ( wo)
Groep 6 Els van der Starre (ma-di-wo) / Christiena Meijer (wo-do-vr)
Groep 7a Jolijn Bulthuis (ma-di) / Karin Doosje (wo-do-vr)
Groep 7b Lian van Dijk (ma-di) / Marjolijn Exel (wo-do-vr)
Groep 8a Aline Veurink (ma-di-wo-do) / Arnd Ruitenbeek (vr)
Groep 8b Michel Rook (ma-di-wo-vr) / Arnd Ruitenbeek (do)

 

Directeur Jan Bak                                         ma t/m vr*
Management ondersteuner Corry van der Velde                   di,wo en do
Intern begeleider Loes Koekoek                               di, wo en vrij
Leerkrachtondersteuner Petra Dijkstra                                ma, di en do
Onderwijsassistent Heleen Ybema                            wo,  vrijdag
Onderwijsassistent Ciska Rorije                                   di,do
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Linda de Graaff
Leescoördinatoren Karin Doosje en Aline Veurink
Administratief medewerker Indra Gajapat           hele week tot 14.30
Conciërge Ruud Elshof                ma, wo en vrij tot 11.30

*Jan Bak is meerscholendirecteur. Jan Bak is de hele week bereikbaar en in overleg beschikbaar.
 
 
8.2 Ondersteunend personeel, scholing en vervanging
 
Inzet van leerkrachtondersteuner en onderwijsassistent
Op de Zevensprong werken wij met één leerkrachtondersteuner mevr. Petra Dijkstra en 2 onderwijsassistentes, mevr. Heleen Ybema en Mevr. Ciska Rorije. Zij begeleiden individuele leerlingen of groepjes leerlingen waarbij sprake is van een speciale onderwijsbehoefte om tot een goede (leer) ontwikkeling te komen of ondersteunen de leerkracht als er in de groep sprake is van een meer dan gemiddelde behoefte aan ondersteuning of wanneer de groep heel groot is.
De ondersteuning wordt geboden wanneer de eigen leerkracht niet voldoende gelegenheid heeft om in groepsverband de benodigde specifieke ondersteuning te bieden. De leerkrachtondersteuner en de onderwijsassistenten werken nauw samen met de groepsleerkracht en de intern begeleider.
 
Conciërge
De conciërge biedt praktische ondersteuning aan het team. Dhr. Elshof voert kleine (reparatie)werkzaamheden uit. Tevens is de conciërge ook de contactpersoon voor de facilitaire diensten die in de school plaatsvinden.

Administratief medewerker
Mevr. Indra Gajadin helpt ons bij allerlei zaken op het gebied van de administratie, zowel in de groepen als voor de algemene schooladministratie. U kunt met haar contact opnemen in verband met adreswijzigingen, vragen ten aanzien van verlof en gevonden voorwerpen.
 
Stagiaires
Vanuit diverse opleidingsinstituten lopen er studenten stage bij ons op school. Dit zijn onder andere studenten van de lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) en de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding. Daarnaast komen er studenten die bijvoorbeeld leren voor onderwijsassistent en klasse assistent. (Deltion, Landstede,)
De studenten worden begeleid door de groepsleerkracht, hun mentor. De supervisie is in handen van de stagecoördinator, Corry van der Velde.
Per schooljaar is er normaal gesproken 1 LIO (leerkracht in Opleiding) in de school. Dit zijn vierdejaarsstudenten die 3 dagen per week zelfstandig de groep draaien. De groepsleerkracht en een aangewezen mentor zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de LIO-stage.

Scholing
Voor alle leerkrachten is het goed om voortdurend op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarom wordt er jaarlijks een scholingsplan opgesteld waarin de plannen voor professionalisering worden vermeld. Ook stellen leerkrachten ieder een individueel professionaliseringsplan op.

Vervanging
 Als één van de leerkrachten wegens ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn, zorgt de managementondersteuner of de directeur ervoor dat een invaller de taken waarneemt.
Binnen Vivente werken we met een invalpool. Soms is het niet mogelijk een invaller te vinden.
Er is een noodplan opgesteld voor die keren dat de kinderen de eerste dag verdeeld zullen worden over andere groepen. Is er voor de tweede dag nog geen vervanging gevonden, dan hebben de kinderen geen les en blijven ze thuis. Als dit aan de orde is, krijgt u via de mail of telefonisch een bericht. Wanneer er op de eerste dag geen vervanging te vinden is voor de jongste groepen, is bij deze jonge kinderen verdelen ook geen optie. In dat geval worden ouders gevraagd, waar mogelijk, hun kind thuis te houden. In het schooljaar 2018-2019 zal er een noodplan komen dat bovenschools is samengesteld en waar alle Vivente scholen op eenzelfde manier omgaan met het invalprobleem.

8.3 Werkgroepen, projectgroepen en commissies
Omdat er op de Zevensprong veel verschillende activiteiten te regelen en te organiseren zijn, hebben we de taken onder de teamleden verdeeld. Er zijn een aantal vaste werkgroepen waarin medewerkers schoolbreed werken aan handhaving, borging en doorontwikkeling van de kwaliteit van ons (Dalton)onderwijs. Deze werkgroepen zijn gebaseerd op de ontwikkelpunten van het schoolplan.
Er zijn ook projectgroepen, deze groepen zijn vaak een combinatie van ouders en een paar medewerkers/ directie. De projectgroepen zijn bezig met onderwerpen die wel van belang zijn en op ons pad komen maar niet direct verbonden zijn met de ontwikkeling die gebaseerd is op het schoolplan. Deze projectgroepen zijn dan ook projectmatig bezig en worden veelal na 1 jaar ontbonden.
Commissies zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij bijvoorbeeld sinterklaasfeest, kerstviering, familiefeest etc. deze commissies kennen ook vaak een samenstelling van deels leerkrachten en deels ouders. Als u vragen over een bepaalde activiteit heeft, kunt u hiervoor het best terecht bij een commissielid van de betreffende activiteit. De groepsleerkracht van uw kind kan u vertellen welke personen aanspreekpunt zijn voor welke activiteit.

8.4 Kinderopvang Partou, voor- en naschoolse opvang en peutergroep
Voor en na de schooltijden bent u misschien aan het werk of bezig met andere verplichtingen. Daarom hebben we een intensieve samenwerking tussen school en de kinderopvang. Wij, van Partou, zijn gevestigd in het gebouw van de school en verzorgen voorschoolse en naschoolse opvang en peuteropvang. De opvang sluit dan ook aan bij de waarden en normen van de Zevensprong. Zo wordt er binnen Partou en de Zevensprong gewerkt vanuit de Daltonkenmerken zelfstandigheid, vrijheid (verantwoordelijkheid), samenwerking en reflectie.
Plezier en ontspanning na een drukke schooldag zijn bij Partou belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen maar hebben ook de keuze uit een breed, gevarieerd activiteitenaanbod. Buiten, bewegen en muziek staan hierbij centraal. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan verschillende workshops of andere activiteiten waar de kinderen zelf over mee mogen denken. Jaarlijks gaan we naar het bos met onze eigen Natuurbus.
In de vakanties hebben we een afwisselend vakantieprogramma en trekken we er lekker op uit: naar buiten, op onze campingopvang of andere sportieve activiteiten.
Bij de peuteropvang is speciale aandacht voor peuters en bieden we een peuterprogramma aan om ze optimaal voor te bereiden op de basisschool. Ook integreren we elke dag dat we er zijn met de kleutergroepen en maken we gebruik van het speellokaal en het schoolplein. School wordt een vertrouwde omgeving voor de peuters. De wisselende thema’s die op school aan bod komen en de Daltonkernwaarden, komen terug op de peuteropvang.
 
Onze BSO is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.30 uur. Tijdens schoolweken worden de kinderen uit groep 3 t/m 6 opgevangen op onze locatie de Werkerlaan.
In vakanties zijn we open van 7.30-18.30 uur.
We bieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorschoolse opvang aan van 7.30 tot 8.30 uur.
De peuteropvang bieden we aan op woensdag en vrijdag van 8.30-12.15 uur.
 
Contactinformatie
Meer informatie over de vestiging, openingstijden, onze contractvormen en tarieven vind u op www.partou.nl/mannagras of via mail: marije.vande.bor@partou.nl (vestigingsmanager).
 
 

9. Wat moet u nog meer weten?

 
9.1 Noodgeval?! Hoe bereiken we u het snelst?
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een SOS-formulier. Hierop vragen wij u een aantal zaken in te vullen. Een van de vragen die we u stellen is: Waar bent u bereikbaar? Hoe maken we zo snel mogelijk contact met u mocht er onverhoopt iets gebeuren met uw kind? Of is er iemand die uw kind dan tijdelijk kan opvangen? We vinden dit heel belangrijk omdat het erg vervelend is als een van de kinderen letsel oploopt, naar de dokter of naar het ziekenhuis moet en er kan geen familie of bekende mee. We weten dat de vraag ook al aan de orde is geweest op het aanmeldingsformulier. We vragen u echter om elk jaar opnieuw de gegevens door te geven zodat ze actueel blijven. Alle gekleurde formulieren worden verzameld in een speciale map, het SOS-boek zodat we u heel snel bereiken als het echt nodig is.
 
9.2 Sponsoring
Het sponsorbeleid op de Zevensprong valt onder het sponsorbeleid van de Vivente groep.
Het beleid richt zich vooral op inzet van sponsorgelden om een aantal schoolse activiteiten te kunnen financieren. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die niet voortkomen uit de onderwijswetgeving of uit de ouderbijdragen, maar die door een sponsor worden verstrekt en waarvoor door de sponsor een tegenprestatie wordt verwacht.
Het college van bestuur (Vivente) is te allen tijde verantwoordelijk voor wat in schoolverband plaatsvindt.
Overleg met OR, MR, team en bevoegd gezag zijn wenselijk en noodzakelijk. Om niet elk geval te hoeven voorleggen aan het bevoegd gezag, zijn er uitgangspunten geformuleerd waaraan elk geval van sponsoring kan worden getoetst. Uitgangspunten zijn:
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van kinderen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen niet in gevaar brengen.
Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
 
Voor bedrijven en instanties bestaat de mogelijkheid een sponsorovereenkomst af te sluiten.
Op schoolniveau kunnen verdere afspraken gemaakt worden over de prijs van adverteren in schoolgids
 
9.3 Huiswerk
Als een leerling het werk van die dag niet af heeft kunnen krijgen, kan het bij uitzondering gebeuren dat de leerkracht met hem/haar overlegt om het thuis af te maken. Ook is het mogelijk dat een leerling nog wat extra oefeningen moet doen om iets nieuws onder de knie te krijgen. Wij proberen dit zo veel mogelijk te vermijden. Huiswerk is geen oplossing voor kinderen die het werk op school sowieso al moeilijk vinden. Na schooltijd hebben kinderen ontspanning nodig en tijd voor bijvoorbeeld sport- of muziekles. Naarmate de kinderen in een hogere groep komen, krijgen ze wat regelmatiger een les mee om die thuis te leren. Aardrijkskunde, geschiedenis en bijvoorbeeld spelling of rekenen.
We willen hiermee de kinderen leren om dit huiswerk te plannen en leren rekening te houden met andere bezigheden zoals een feestje, een verjaardag of hun sport. Op tijd beginnen en niet alles op het laatst willen doen. Natuurlijk is het ook een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 
9.4 Zindelijkheid
We gaan er in principe vanuit dat kinderen zindelijk zijn als ze voor het eerst naar school gaan. Dat betekent dat ze geen luier dragen en dat ze kunnen aangeven dat ze naar het toilet moeten. In bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken, zoals wanneer er sprake is van medische oorzaak. We verzoeken u dit met ons te bespreken tijdens het intakegesprek.
 
 
9.5 Goede doelen
Wij houden 1x per jaar een actie voor een goed doel ver weg en 1x per jaar voor een goed doel dichtbij.


 

10  De Vivente-groep

De Vivente-groep is een stichting van scholen en ondersteunende diensten die christelijk onderwijs verzorgt aan kinderen. De Vivente-groep bestaat uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (jaarklassensysteem, natuurlijk leren, Daltononderwijs en faseonderwijs), een school voor speciaal basisonderwijs, een expertisecentrum en een stafbureau.
 
Bestuursfilosofie
Het bestuur is eindverantwoordelijke in de organisatie. De Code Goed Bestuur PO is daarbij leidend. De manier waarop de Vivente-groep wordt bestuurd vindt u hier kort samengevat:
de raad van toezicht houdt toezicht en adviseert het college van bestuur;
het college van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de organisatie;
de directeuren zijn verantwoordelijk voor hun scholen;
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad adviseert over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemming- of advies bevoegdheden;
de medezeggenschapsraden van de scholen adviseren over het beleid van de eigen scholen en hebben op een aantal terreinen instemming- of advies bevoegdheden.
 
Het postadres van de Vivente-groep  is:
Postbus 40220
8004 DE ZWOLLE
 
Het bezoekadres is:
Dobbe 73A
8032 JX Zwolle
Tel. 038 – 355 65 70
Email: kantoor@vivente.nu
 
Website – intranet Vivente
Op onze website vindt u een uitgebreide informatie over de Vivente groep, over de scholen, over het expertisecentrum en het beleid. Het web-adres is: www.vivente.nu

GMR
De Vivente-groep kent een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) Deze raad bestaat uit 16 leden ( 8 ouders en 8 personeelsleden) De leden van de raad zijn afkomstig uit de scholen. De raad overlegt met het College van Bestuur. U kunt de GMR bereiken via: gmr@vivente.nu
 
Ouder(s) en/of verzorger(s)
Partnerschap met ouders en de communicatie met ouders is een speerpunt bij de Vivente-groep. Ouders worden bij de school en het onderwijs van hun kind betrokken. Ze hebben gelegenheid zitting te nemen in de medezeggenschapsraad, ouderraad, oudervereniging of in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast betrekken de scholen op diverse manieren de ouders in het onderwijs of bij verschillende activiteiten.

Identiteit
De Vivente-groep biedt ruimte aan en heeft respect voor alle richtingen binnen het christelijk geloof. We verwachten hetzelfde van alle betrokkenen. Iedere school bepaalt zelf de invulling van de verschillende aspecten van de identiteit en overlegt dit met personeel en ouders. De dialoog staat daarbij altijd centraal.
 
De Vivente-groep en passend onderwijs
De Vivente-groep investeert in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevordert dit door het unieke talent van elk kind te ontdekken en te ontwikkelen. De Vivente-groep wil goed onderwijs geven dat voor alle kinderen passend is en als het nodig is, ontvangen zij daarbij extra ondersteuning.
Collega's en scholen die samenwerken zijn essentieel. Daarom hebben de scholen van de Vivente-groep onderling contact en streven ze naar het uitwisselen van expertise in en tussen elkaar.
Daarnaast kunnen de orthopedagogen en psychologen van het expertisecentrum Adapt ingezet worden voor extra ondersteuning op onze scholen.
De collega’s van de Vivente-groep zijn betrokken en zetten hun kennis in op zowel het kind, de ouders als op het schoolsysteem.    
Voor ieder kind wordt in principe binnen de Vivente-groep een passende plek gezocht. In sommige situaties kan voor een korte of langere periode gebruik gemaakt worden van de expertise van Speciaal (Basis) 0nderwijs De Brug.
 
De Vivente-groep en Samenwerkingsverband 23-05
Vivente maakt deel uit van het regionale Samenwerkingsverband 23-05. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van de ondersteuning en de verdeling van de middelen. Het budget dat een samenwerkingsverband krijgt toebedeeld, baseert de overheid op het aantal leerlingen in de regio. Samenwerkingsverband 23-05 streeft ernaar om de onderwijsondersteuning zo goed mogelijk te regelen.
Schoolbesturen leggen verantwoording af aan het samenwerkingsverband. Daarbij zijn de volgende aspecten essentieel: krijgt het kind onderwijs op de beste plek, wordt het geld daadwerkelijk besteed aan ondersteuning, verloopt het proces goed (geen wachtlijst of thuiszitters).
Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, wordt een groeidossier opgesteld. Daarin staan de eigenschappen, de talenten en de belemmeringen van de leerling vermeld. Soms gebeurt het dat op de school geen recht kan worden gedaan aan de hulpvraag van uw kind, ondanks de geboden extra ondersteuning. Dan doet de school in overleg met ouders een aanmelding bij de CTT (Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid) Deze commissie geeft aan of de leerling wel of niet kan worden toegelaten tot het speciaal(basis)onderwijs.
 
Expertisecentrum Adapt
De Vivente-groep kan de expertise van de medewerkers van EC Adapt inschakelen. Dit expertisecentrum ondersteunt onze scholen maar ook de scholen vanuit het samenwerkingsverband en een aantal externe schoolbesturen, in de begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Zij voert onderzoeken uit bij kinderen en adviseert leerkrachten en intern begeleiders over een passende aanpak. Daarnaast verzorgt Adapt nascholingen aan individuele medewerkers en schoolteams op diverse terreinen. Adapt gaat uit van de vraag van scholen en ouders vanuit een betrokken relatie en afstemming. Bij Adapt is het de ambitie om een kind in zijn/haar volledige zijn te zien en te erkennen. Het web-adres is www.ecadapt.nl

Aannamebeleid
Met de invoering van passend onderwijs is er sprake van zorgplicht. Dit betekent dat Vivente ieder kind en in het bijzonder de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek biedt. In grote lijnen vindt er eerst een kennismakingsgesprek met de directeur en/of de intern begeleider van de school plaats. Daarna neemt u als ouder(s) het besluit of u uw kind aanmeldt bij de school van uw keuze. De school heeft vervolgens 10 weken de tijd om uit te zoeken of de ondersteuningsvraag van uw kind door de school beantwoord kan worden. Als dat het geval is, gaat de school over tot daadwerkelijke inschrijving. Kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsvraag dan wordt er samen met ouders/verzorgers gezocht naar een geschikte onderwijsplek.
Na de inschrijving vertrouwt u uw kind aan ons toe en delen wij met u vanaf dat moment een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind. Op al onze scholen willen we die ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden.
Inschrijving van uw kind betekent ook dat u de grondslagen van onze stichting en de regels van de school respecteert
 
Extra hulp
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag kunnen extra hulp aangeboden krijgen. Deze extra hulp wordt beschreven in een arrangement. Een arrangement kan bijvoorbeeld bestaan uit extra ondersteuning van een leesspecialist, begeleider met specifieke expertise op gedrag, een training sociale vaardigheden, of extra inzet van een onderwijsassistent. Deze arrangementen worden, indien dit aan de orde is, altijd met u besproken en kunnen voor korte of langere duur worden ingezet.
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Op alle scholen willen wij de kinderen zoveel als mogelijk in de eigen woonomgeving onderwijs bieden. Sommige scholen hebben extra kennis op specifieke gebieden zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, rekenen/wiskunde, inzet techniek, inzet op sport, Dalton of natuurlijk leren. De scholen van de Vivente-groep hebben dit beschreven in hun SOP. Dit SOP is een soort etalage van de school.
 
Leerlingenvolgsysteem
Elke Viventeschool maakt gebruikt van Parnassys als leerlingvolgsysteem waarin verschillende ontwikkelaspecten gevolgd worden. Als het nodig is voor de talentontwikkeling van een kind, kan extra aandacht gegeven worden. Gegevens in het dossier over uw kind blijven in de school en zijn op school door de ouders in te zien. Een dossier wordt vernietigd vijf jaar nadat een leerling de school heeft verlaten. Bij verhuizing van een leerling geeft de school op basis van het dossier een onderwijskundig rapport mee. Dit is wettelijk verplicht. Als ouders/verzorgers heeft u het recht de gegevens van uw kind op aanvraag in te zien.
 
Beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering
Het gesprek over waarden en normen staat centraal in elke school. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe je met elkaar omgaat. Als het gedrag van ouders of kinderen hier haaks op staat, ontstaat er een probleem. In extreme situaties kan dit leiden tot schorsing of verwijdering. Het document schorsen en verwijderen, kunt u vinden op www.vivente.nu
 
Privacy
In ons onderwijs worden leerlingen voorbereid op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties als samenwerken en het verwerken van informatie de basis is. Het verwerken van informatie gebeurt tegenwoordig zowel door leerkrachten als door leerlingen veel digitaal en online. Dit vraagt om heldere richtlijnen en kaders. De Vivente-groep heeft hiervoor een privacy protocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de scholen van Vivente- groep omgaan met het bewaken en beschermen van de persoonsgegevens. Met dit beleid wordt gewaar)borgd hoe, wie en onder welke voorwaarden met persoonsgegevens mag werken en of deze mag inzien. Het protocol bevat uitgangspunten om de privacy van personen goed te regelen en inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. Belangstellenden kunnen de integrale tekst van het privacy protocol doorlezen. Bij vragen, opmerkingen en/of problemen rondom de privacy van persoonsgegevens, kunt u mailen naar: privacy@vivente.nu
 
 
Verzekeringen en aansprakelijkheid
De Vivente-groep heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed.
 
 
Ongevallenverzekering
Er is een ongevallenverzekering afgesloten.
Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden evenals tijdens het gaan en komen naar de scholen, en wel vanaf een uur voor de aanvang tot een uur na het verlaten van de school. Bovendien is deze verzekering van kracht gedurende excursies, schoolreizen en werkweken, die onder leiding staan van de school. In principe vallen alle door de school geïnitieerde activiteiten onder de dekking van de verzekering.
Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit onmiddellijk aan de directie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening onmiddellijk moet worden ingeleverd bij de directie van de school.
 
Aansprakelijkheidsverzekering
Het personeel, de ouders en andere vrijwilligers die diensten verrichten bij de scholen van de Vivente-groep zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico ten opzichte van derden (kunnen ook leerlingen zijn) bij uitoefening van hun activiteiten voor de scholen. Schade door verwijtbaar gedrag valt niet onder de dekking.
Eigendommen van de leerlingen
De school is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.
 
Nota bene
Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade wordt dan aanspraak gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.

Veiligheidsbeleid 
Binnen de scholen van de Vivente-groep is veiligheid van groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich tijdens hun werken op de scholen veilig voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid. De fysieke veiligheid heeft te maken met de gebouwen en de inrichting ervan. Voor de scholen zijn er ontruimingsplannen, die regelmatig worden gecontroleerd en beproefd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen (brandbestrijdingsmiddelen, noodverlichting, enz.).
De sociale veiligheid is een zaak waar de scholen veel aandacht aan besteden. In de lessen, in de contacten met de leerkrachten, tijdens pauzes en activiteiten is de sociale veiligheid van leerlingen van belang en daarom in ieders aandacht.
Naast de aandacht van medewerkers en mentoren kent de school ook vertrouwenscontactpersonen. Iedere school heeft een interne vertrouwenspersoon die leerlingen ondersteunen in vragen rond veiligheid (en andere vragen!).
In de tweejaarlijkse enquêtes onder leerlingen en medewerkers wordt de veiligheid ook bevraagd. Hier gaat het om de fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten van deze enquêtes worden intern besproken en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de gebouwen of het beleid.
 
Interne vertrouwenspersoon
Op elke school is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. De interne vertrouwenspersoon is een persoon binnen de school om mensen met vragen over hoe om te gaan met klachten of bezwaren de juiste weg te wijzen. Het aanstellen van de interne vertrouwenspersoon benadrukt de laagdrempeligheid van de klachtenregeling. De interne vertrouwenspersoon behandelt de klacht niet inhoudelijk.
 
Aanspeekpunt pesten
Leerlingen en ouders kunnen te maken krijgen met pesten op de school. Het is belangrijk dat u met uw verhaal bij iemand op de school terecht kunt. De interne vertrouwenspersonen is het aanspreekpunt voor wie wil praten over een situatie waarin hij/ zij gepest wordt.  Deze persoon is er ook voor ouders die vragen hebben over pesten. Binnen de Zevensprong zijn dit juf Ineke voor de onderbouw en juf Jolijn voor de bovenbouw.
 
 
 
Externe vertrouwenspersoon
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. Bij ingewikkelde situaties kan de interne vertrouwenspersoon de externe vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school en u proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert.
De heer Henk Grit is onze externe vertrouwenspersoon en is werkzaam aan de Gereformeerde Hogeschool VIAA in Zwolle. Naast de scholen van de Vivente-groep is hij ook vertrouwenspersoon van andere groepen basisscholen, maar ook van grote scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs en binnen het HBO.

Samen met alle betrokken werkt hij aan de veiligheid binnen de school omdat veiligheid de basis is op grond waarvan kinderen zich kunnen ontwikkelen.
 
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Henk Grit
hgrit@viaa.nl
038- 4255542/0624321661
Gecertificeerd VP en aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV)
 
Meldplicht bij seksueel misbruik
Alle schoolmedewerkers moeten het college van bestuur onmiddellijk informeren over een mogelijk zedendelict. Een tussenpersoon informeren, zoals de schoolleiding of interne vertrouwenspersoon, is niet voldoende.
Het bevoegd gezag is verplicht een melding van een mogelijk zedendelict direct voor te leggen aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Bij het vermoeden van een strafbaar feit is het bevoegd gezag altijd verplicht aangifte van misbruik te doen bij de politie. Vervolgens informeert het schoolbestuur de betrokkenen hierover.

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, medewerkers, directies, besturen en interne vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
discriminatie en radicalisering;
psychisch en fysiek geweld;
seksuele intimidatie en seksueel misbruik.
De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert wanneer nodig. De melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111
 
Als er sprake is van een strafbaar feit kunt u daarvan aangifte doen bij de politie zodat er een rechtszaak kan volgen. De rechter beoordeelt in dat geval of de dader moet worden bestraft. U kunt over een strafbaar feit ook een klacht indienen bij de klachtencommissie, maar die kan een dader geen straf opleggen.
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onze scholen hanteren de wettelijk verplichte ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Dit is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens) van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het stappenplan biedt ondersteuning door duidelijk te maken wat er wordt verwacht zodat op een effectieve manier hulp geboden kan worden. De Vivente-groep heeft daarvoor een protocol opgesteld, onze medewerkers zijn verplicht om volgens deze richtlijnen te handelen.
 
Verwijsindex risicojongeren (VIR)
De verwijsindex is een landelijk digitaal registratiesysteem om risicosignalen van verschillende professionals/organisaties bij elkaar te brengen. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Op deze manier wordt voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken en blijft elke risicojongere in beeld.
In de VIR staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De aard van de melding en de behandeling worden niet bijgehouden. Die informatie blijft in het dossier bij de betreffende hulpverlener. Het is niet nodig dat gekozen wordt tussen het gebruik van de meldcode en VIR, zij ondersteunen elkaar.
 
Registratie ongevallen
Onze scholen willen graag goed zicht hebben en houden op incidenten De bedoeling hiervan is dat de directie van de school op de hoogte is van incidenten die zich voordoen op de school en het veiligheidsgevoel bij leerlingen, ouders en leraren bedreigen. Om deze reden worden de incidenten op onze scholen geregistreerd.
 
 

11. Namen en adressen

 
College van Bestuur Vivente groep:
Voorzitter de heer Arend Eilander
Per adres:
Vivente
Postbus 40220
8004 DE Zwolle
038-3556570
www.vivente.nu
 
Raad van Toezicht:
Okke Harm Bouwman – voorzitter
 
Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051 (gratis)
 
Schoolbegeleiding:
IJsselgroep, Dr. Klinkertweg 8b, 8025 BS Zwolle, 038-4257876
 
Centrale kantoor van Onderwijs aan Zieke Leerlingen (OZL):
IJsselgroep/Expertis. 038-4257876
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
 
Klachtencommissie Vivente:
Vivente is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
Landelijke klachtencommissie, Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl,
www.onderwijsgeschillen.nl
 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie/misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel. 0900-111 3 111 (lokaal tarief)
www.onderwijsinspectie.nl/klachten
 
Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het meldpunt voor andere dan schoolse situaties:
Wierdensestraat 131
Postbus 249
4600 AE Almelo
Tel. 0546-537120
 
Leerplichtambtenaar:
Burgemeester en wethouders van Zwolle
Afd. onderwijs
Grote Kerkplein15
8011 PK Zwolle
 
De Brug
School voor speciaal basisonderwijs
Ruiterlaan 14
8019 BR Zwolle
Tel. 038-4212419
www.sbodebrug.net
 
Expertisecentrum  Adapt
Ruiterlaan  14
8019 DE  Zwolle
038- 4526225
 
Passend onderwijs  regio samenwerkingsverband 2305
Contactpersoon:
Henk Keesenberg
Postbus 290, 8000 AG, Zwolle
info@2305.nl 
 
 

Delen: