Vivente-groep

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Vivente-groep

Algemene informatie m.b.t. de Vivente-groep
De Vivente-groep
De Vivente-groep is een stichting van scholen en ondersteunende diensten die christelijk onderwijs verzorgt aan kinderen. De Vivente-groep bestaat uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (jaarklassensysteem, natuurlijk leren, Daltononderwijs en faseonderwijs), een school voor speciaal basisonderwijs, een expertisecentrum en een stafbureau.
 
Voor de periode 2019-2023 heeft de Vivente-groep haar beleid geformuleerd in het Koersplan 2019-2023 “Krachtig onderwijs in een krachtige omgeving”.
Het koersplan geeft richting voor de komende vier jaar en heeft als doel om onze leerlingen wortels en vleugels te geven. In het onderwijs zijn we vaak bezig om jongeren vleugels te geven, we willen dat ze boven zichzelf uitstijgen en bereiken wat ze kunnen en willen. Maar voordat ze kunnen vliegen, hebben jongeren wortels nodig: ze moeten weten wie ze zijn en wat hun normen en waarden zijn (Janusz Korczak).
Je wordt gekend
Gekend in jouw eigen betekenis, karakter en mogelijkheden

 
We zien het als onze opdracht om kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin zij vanuit hun eigen betekenis van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving waar zij deel van uitmaken. Gebaseerd op de oorsprong vanuit de christelijke traditie en het christelijke geloof, vertaalt in de woorden geloof, hoop en liefde.
 
Wijze van besturen
Het bestuur is eindverantwoordelijke in de organisatie. De Code Goed Bestuur PO is daarbij leidend. De manier waarop de Vivente-groep wordt bestuurd vindt u hier kort samengevat:

  • de raad van toezicht houdt toezicht en adviseert het college van bestuur;
  • het college van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de organisatie;
  • de directeuren zijn verantwoordelijk voor hun scholen;
  • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad adviseert over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemming- of advies bevoegdheden;
  • de medezeggenschapsraden van de scholen adviseren over het beleid van de eigen scholen en hebben op een aantal terreinen instemming- of advies bevoegdheden.

 
Het postadres van de Vivente-groep  is:
Postbus 40220
8004 DE ZWOLLE
 
Het bezoekadres is
Dobbe 73a, 8023 JX  ZWOLLE
Tel. 038 – 355 65 70
Email: kantoor@vivente.nu

Website
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de Vivente-groep, over de scholen, over ons expertisecentrum en over ons beleid. Ons web-adres is www.vivente.nu.
 
GMR
De Vivente-groep kent een GMR. Deze raad bestaat uit 16 leden (8 ouders en 8 personeelsleden). De leden van de raad zijn afkomstig uit de scholen. De raad overlegt met de CvB. U kunt de GMR bereiken via gmr@vivente.nu. Het G(MR) reglement kunt u opvragen bij uw school.
 
Ouders en / of verzorgers
Partnerschap met ouders en de communicatie met ouders is een speerpunt bij de Vivente-groep. Ouders worden bij de school en het onderwijs van hun kind betrokken. Ze hebben gelegenheid zitting te nemen in de medezeggenschapsraad, ouderraad, oudervereniging of in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast betrekken de scholen op diverse manieren de ouders in het onderwijs of bij verschillende activiteiten.
 
Identiteit
De Vivente-groep biedt ruimte aan en heeft respect voor alle richtingen binnen het christelijk geloof. We verwachten dat ook van alle betrokkenen. Iedere school geeft vorm aan de verschillende aspecten van identiteit en overlegt dit met personeel en ouders. De dialoog staat daarbij altijd centraal.
 
De Vivente-groep en passend onderwijs
De Vivente-groep investeert in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en wil dit bevorderen door het unieke talent van kinderen te ontdekken en te ontwikkelen. De Vivente-groep wil goed onderwijs geven dat voor alle kinderen passend is en als het nodig is, ontvangen zij daarbij extra ondersteuning.
Collega's en scholen die samenwerken zijn essentieel. Daarom hebben de scholen van de Vivente-groep onderling contact en streven ze naar het uitwisselen van deskundigheid in en tussen elkaar.
Daarnaast kunnen de orthopedagogen en psychologen van het expertisecentrum Adapt ingezet worden voor extra ondersteuning op onze scholen.
Voor ieder kind wordt waar mogelijk binnen de Vivente-groep een passende plek gezocht. In sommige situaties kan voor een korte of langere periode gebruik gemaakt worden van de expertise van Speciaal (Basis) 0nderwijs De Brug.
 
Privacy
In ons onderwijs worden leerlingen voorbereid op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties als samenwerken en het verwerken van informatie de basis is. Het verwerken van informatie gebeurt zowel door leerkrachten als door leerlingen  veel digitaal en online. Dit vraagt om heldere richtlijnen en kaders.  De Vivente-groep heeft hiervoor een privacyreglement en een privacystatement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de scholen van de Vivente-groep omgaan met het bewaken en beschermen van de persoonsgegevens. Met dit beleid wordt ge(waar)borgd hoe, wie en onder welke voorwaarden met persoonsgegevens mag werken of deze mag inzien. Het protocol bevat de uitgangspunten om de privacy van personen goed te regelen en inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. Belangstellenden kunnen de integrale tekst van het privacy protocol doorlezen. Bij vragen, opmerkingen en/of problemen rondom de privacy van persoonsgegevens, kunt u mailen naar avg@vivente.nu.
 

Verzekeringen en aansprakelijkheid
Ongevallenverzekering
De Vivente-groep heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. De ongevallenverzekering is afgesloten onder de volgende voorwaarden:
 
•             € 12.500,00 per persoon in geval van overlijden.
•             € 60.000,00 maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit.
•             € 3.000,00 maximaal per persoon voor geneeskundige kosten.
•             € 3.000,00 maximaal voor tandheelkundige kosten.
•             € 1.500,00 maximaal per persoon bij agressie en geweld.
 
Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden evenals tijdens het gaan en komen naar de scholen, en wel vanaf een uur voor de aanvang tot een uur na het verlaten van de school. Bovendien is deze verzekering van kracht gedurende excursies, schoolreizen en werkweken, die onder leiding staan van de school. In principe vallen alle door de school georganiseerde activiteiten onder de dekking van de verzekering.
 
Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit onmiddellijk aan de directie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening z.s.m. moet worden ingeleverd bij de directie van de school.
 
Aansprakelijkheidsverzekering
Het personeel, de ouders en andere vrijwilligers die diensten verrichten bij de scholen van de Vivente-groep zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico ten opzichte van derden (kunnen ook leerlingen zijn) bij uitoefening van hun activiteiten voor de scholen. Schade door verwijtbaar gedrag valt niet onder de dekking.
 
Eigendommen van de leerlingen
De school is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.
 
Nota bene
Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade wordt dan aanspraak gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.
 
Medische handelingen onder schooltijd
Soms wordt aan de school gevraagd om medische handelingen ten behoeve van de leerlingen onder schooltijd te verrichten. Met het oog op de gezondheid van de leerlingen is het van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Schoolleiding en de leerkrachten moeten voldoende kennis en vaardigheden hebben om het medisch handelen op een verantwoorde manier uit te voeren. De procedure hiervoor  is beschreven in het Protocol Medisch Handelen. Het protocol vindt u op www.vivente.nu.
 

 

Delen: